A A A A A

Tajemství: [Osud]


Kazatel 6:10
Čímžkoli jest, dávno jest tím nazván, a známé bylo, že člověk býti měl, a že se nebude moci souditi s silnějším, nežli jest sám.

Abakuk 2:3
Proto že ještě do jistého času bude vidění, a směle mluviti bude až do konce, a nesklamáť. Jestliže by pak poprodlilo, posečkej na ně; neboť jistotně dojde, aniž bude meškati.

Izajáš 46:10
Kterýž oznamuji při počátku dokonání, a hned zdaleka to, což se ještě nestalo; řeknu-li co, rada má se koná, a vše, což mi se líbí, činím.

Izajáš 55:11
Tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k čemuž je posílám.

Jeremjáš 1:5
Dříve než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe, a dříve nežlis vyšel z života, posvětil jsem tě, za proroka národům dal jsem tebe.

Jeremjáš 17:10
Já Hospodin, kterýž zpytuji srdce, a zkušuji ledví, tak abych odplatil jednomu každému podlé cesty jeho, podlé ovoce skutků jeho.

Jan 16:33
Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.

4 Mojžíšova 23:19
Bůh silný není jako člověk, aby klamal, a jako syn člověka, aby se měnil. Což by řekl, zdaliž neučiní? Což by promluvil, zdali neutvrdí toho?

Přísloví 16:3
Uval na Hospodina činy své, a budou upevněna předsevzetí tvá.

Přísloví 19:20-24
[20] Poslouchej rady, a přijímej kázeň, abys vždy někdy moudrý byl.[21] Mnozí úmyslové jsou v srdci člověka, ale uložení Hospodinovo toť ostojí.[22] Žádaná věc člověku jest dobře činiti jiným, ale počestnější jest chudý než muž lživý.[23] Bázeň Hospodinova k životu. Takový jsa nasycen, bydlí, aniž neštěstím navštíven bývá.[24] Lenivý schovává ruku svou za ňadra, ani k ústům svým jí nevztáhne.

Žalmy 37:37
Pozor měj na pobožného, a viz upřímého, žeť takového člověka poslední věci jsou potěšené,

Žalmy 138:8
Hospodin dokoná za mne; nebo milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých kdy opustíš.

Zjevení Janovo 20:12
I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle skutků svých.

Římanům 12:2
A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

Římanům 8:28-29
[28] Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou.[29] Nebo kteréž předzvěděl, ty i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby tak on byl prvorozený mezi mnohými bratřími.

Efezským 2:8-9
[8] Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,[9] Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.

1 Petrův 2:8-9
[8] Totiž těm, jenž se urážejí na slovu, nepovolní jsouce, k čemuž i odloženi jsou.[9] Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své.

1 Korintským 2:7-9
[7] Ale mluvíme moudrost Boží v tajemství, kterážto skryta jest, kterouž Bůh předuložil před věky k slávě naší,[8] Jížto žádný z knížat světa tohoto nepoznal. Nebo kdyby byli poznali, nebyliť by Pána slávy ukřižovali.[9] Ale kážeme, jakož psáno jest: Čehož oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest připravil Bůh těm, kteříž jej milují.

Jeremjáš 29:11-14
[11] Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.[12] Když mne vzývati budete, a půjdete, a modliti se mně budete, tedy vyslyším vás.[13] A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.[14] Dám se zajisté nalezti vám, dí Hospodin, a přivedu zase zajaté vaše, a shromáždím vás ze všech národů i ze všech míst, kamžkoli jsem zahnal vás, dí Hospodin, a uvedu vás zase na místo toto, odkudž jsem vás zastěhoval,

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613