A A A A A

Život: [Krása]


1 Petrův 3:3-4
[3] Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení jich zlatem, anebo v odívání plášťů,[4] Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest.

2 Korintským 4:16
Protož neoblevujeme, ale ačkoli zevnitřní člověk náš ruší se, však ten vnitřní obnovuje se den ode dne.

Efezským 2:10
Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.

1 Mojžíšova 1:27
I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Izajáš 40:8
Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.

Filipským 4:8
Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.

Žalmy 139:14
Oslavuji tě, proto že se hrozným a divným skutkům tvým divím, a duše má zná je výborně.

Římanům 8:6
Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj,

Píseň Písní 4:7
Všecka jsi krásná, přítelkyně má, a není na tobě poškvrny.

Matouš 6:28-29
[28] A o oděv proč pečujete? Poučte se na kvítí polním, kterak roste, nepracuje ani přede.[29] A aj, pravím vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich.

1 Timoteovi 2:9-10
[9] Takž také i ženy aby se oděvem slušným s stydlivostí a s středmostí ozdobovaly, ne strojením a křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, anebo perlami, anebo drahým rouchem,[10] Ale (tak, jakž sluší ženám, kteréž dokazují při sobě zbožnosti,) dobrými skutky.

1 Samuelova 16:7
Ale Hospodin řekl Samuelovi:Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.

Kazatel 3:11
Sám všecko činí ušlechtile časem svým, nýbrž i žádost světa dal v srdce jejich, aby nestihal člověk díla toho, kteréž dělá Bůh, ani počátku ani konce.

Galatským 3:26-27
[26] Všickni zajisté vy synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.[27] Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli.

Přísloví 3:15-18
[15] Dražší jest než drahé kamení, a všecky nejžádostivější věci tvé nevrovnají se jí.[16] Dlouhost dnů v pravici její, a v levici její bohatství a sláva.[17] Cesty její cesty utěšené, a všecky stezky její pokojné.[18] Stromem života jest těm, kteříž jí dosahují, a kteříž ji mají, blahoslavení jsou.

Ezechiel 28:17-18
[17] Pozdvihlo se srdce tvé slávou tvou, k zlému jsi užíval moudrosti své příčinou jasnosti své. Porazím tě na zemi, před oblíčej králů povrhu tě, aby se dívali na tebe.[18] Pro množství nepravostí tvých, a pro nespravedlnosti kupectví tvého poškvrnil jsi svatyně své. Protož vyvedu oheň z prostřed tebe, kterýž tě sžíře, a obrátí tě v popel na zemi před očima všech na tě hledících.

Jakubův 1:23
Nebo byl-li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest muži spatřujícímu obličej přirozený svůj v zrcadle.

Matouš 23:28
Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti.

Přísloví 31:30
Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása; žena, kteráž se bojí Hospodina, tať chválena bude.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613