A A A A A

Život: [Narozeniny]


Efezským 2:10
Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.

Jeremjáš 29:11
Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.

Jan 16:21
Žena, když rodí, zámutek má, nebo přišla hodina její; ale když porodí dítě, již nepamatuje na soužení, pro radost, že se narodil člověk na svět.

Přísloví 9:11
Nebo skrze mne rozmnoží se dnové tvoji, a přidánoť bude let života.

Žalmy 16:11
Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.

Žalmy 20:4
Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.

Žalmy 27:4-7
[4] Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati budu: Abych přebýval v domě Hospodinově po všecky dny života svého,a spatřoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrámě jeho.[5] Nebo tu mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne.[6] A tak vyvýšena bude hlava má nad nepřátely mými, kteříž mne obklíčili; i budu obětovati v stánku jeho oběti plésání, prozpěvovati a chvály vzdávati budu Hospodinu.[7] Slyš mne, Hospodine, hlasem volajícího, a smiluj se nade mnou, i vyslyš mne.

Žalmy 90:12
Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce.

Žalmy 91:11
Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých.

Žalmy 91:16
Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu spasení své.

Žalmy 118:24
Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm.

Sofonjáš 3:17
Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním, řka:

Žalmy 37:4-5
[4] Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.[5] Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví.

Pláč 3:22-23
[22] Že veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávajíť zajisté slitování jeho,[23] Ale nová jsou každého jitra; převeliká jest pravda tvá.

4 Mojžíšova 6:24-26
[24] Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.[25] Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.[26] Obratiž Hospodin tvář svou k tobě,a dejž tobě pokoj.

Žalmy 139:1-24
[1] Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal.[2] Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka.[3] Chození mé i ležení mé ty obsahuješ, a všech mých cest svědom jsi.[4] Než ještě mám na jazyku slovo, aj, Hospodine, ty to všecko víš.[5] Z zadu i z předu obklíčils mne, a vzložils na mne ruku svou.[6] Divnější jest umění tvé nad můj vtip; vysoké jest, nemohu k němu.[7] Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl?[8] Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi.[9] Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři:[10] I tamť by mne ruka tvá provedla, a pravice tvá by mne popadla.[11] Dím-li pak: Aspoň tmy, jako v soumrak, přikryjí mne, ale i noc jest světlem vůkol mne.[12] Aniž ty tmy před tebou ukryti mohou, anobrž noc jako den tobě svítí, rovně tma jako světlo.[13] Ty zajisté v moci máš ledví má, přioděl jsi mne v životě matky mé.[14] Oslavuji tě, proto že se hrozným a divným skutkům tvým divím, a duše má zná je výborně.[15] Neníť ukryta žádná kost má před tebou, jakž jsem učiněn v skrytě, a řemeslně složen, v nejhlubších místech země.[16] Trupel můj viděly oči tvé, v knihu tvou všickni oudové jeho zapsáni jsou, i dnové,v nichž formováni byli, když ještě žádného z nich nebylo.[17] Protož u mne ó jak drahá jsou myšlení tvá, Bože silný, a jak jest jich nesčíslná summa![18] Chtěl-li bych je sčísti, více jest jich než písku; procítím-li, a já jsem vždy s tebou.[19] Zabil-li bys, ó Bože, bezbožníka, tehdážť by muži vražedlní odstoupili ode mne,[20] Kteříž mluví proti tobě nešlechetně; marně vyvyšují nepřátely tvé.[21] Zdaliž těch, kteříž tě v nenávisti mají, ó Hospodine, v nenávisti nemám? A ti, kteříž proti tobě povstávají, zdaž mne nemrzejí?[22] Úhlavní nenávistí jich nenávidím, a mám je za nepřátely.[23] Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má.[24] A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613