A A A A A

Kostel: [Diakoni]


1 Timoteovi 3:1-13
[1] Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá.[2] Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení.[3] Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,[4] Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.[5] (Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?)[6] Ne novák, aby snad nadut jsa, neupadl v potupení ďáblovo.[7] A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.[8] Takž podobně jáhnové musejí býti poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho vína pijící, ne žádostiví mrzkého zisku,[9] Mající tajemství víry v svědomí čistém.[10] A ti také ať jsou nejprv zkušeni, a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony.[11] Též i manželky jejich musejí býti šlechetné, neutrhavé, středmé, ve všem věrné.[12] Jáhnové buďtež jedné manželky muži, kteříž by své dítky dobře spravovali i své domy.[13] Nebo kteříž by dobře přisluhovali, dobrého stupně sobě dobudou, a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.

Filipským 1:1
Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všechněm svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v městě Filippis, s biskupy a s jáhny:

Skutky Apoštolské 6:1-7
[1] A v těch dnech, když se rozmnožovali učedlníci, stalo se reptání Řeků proti Židům proto, že by zanedbávány byly v přisluhování vezdejším vdovy jejich.[2] Tedy dvanácte apoštolů, svolavše množství učedlníků, řekli: Není slušné, abychom my, opustíce slovo Boží, přisluhovali stolům.[3] Protož, bratří, vybeřte z sebe mužů sedm dobropověstných, plných Ducha svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci.[4] My pak modlitby a služby slova Páně pilni budeme.[5] I líbila se ta řeč všemu množství. I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, a Filipa, a Prochora, a Nikánora, a Timona, a Parména, a Mikuláše Antiochenského, k víře vnově obráceného.[6] Ty postavili před obličejem apoštolů, kteřížto pomodlivše se, vzkládali na ně ruce.[7] I rostlo jest slovo Boží, a rozmáhal se počet učedlníků v Jeruzalémě velmi. Mnohý také zástup kněží poslouchal víry.

Římanům 16:1
Poroučímť pak vám Fében, sestru naši, služebnici církve Cenchrenské,

Titovi 1:7
Neboť biskup má býti bez úhony, jako Boží šafář, ne svémyslný, ne hněvivý, ne pijan vína, ne bijce, ne žádostivý mrzkého zisku,

Skutky Apoštolské 6:3
Protož, bratří, vybeřte z sebe mužů sedm dobropověstných, plných Ducha svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci.

Jan 8:32
A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.

Efezským 4:11
A onť jest dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné evangelisty, jiné pastýře a učitele,

Skutky Apoštolské 20:28
Buďtež tedy sebe pilni i všeho stáda, v němžto Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl svou vlastní krví.

Jan 6:54
Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.

Marek 6:3
Zdaliž tento není tesař, syn Marie, bratr Jakubův a Jozesův a Judův a Šimonův? A zdaliž nejsou i sestry jeho zde u nás? I zhoršili se na něm.

1 Korintským 12:28
A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, potom moci, potom ty, kteří mají dary uzdravování, pomocníky, správce jiných, rozličnost jazyků mající.

Galatským 1:19
Jiného pak z apoštolů žádného jsem neviděl než Jakuba, bratra Páně.

Malachiáš 1:11
Nebo od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno mé mezi národy, a na všelikém místě kadění přinášíno bude jménu mému, a obět čistá. Veliké zajisté jméno mé bude mezi národy, praví Hospodin zástupů,

Židům 13:17
Povolni buďte správcům vašim a poslušni buďte jich; oniť zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati; ať by to s radostí činili, a ne s stýskáním. Neboť by vám to nebylo užitečné.

Jan 3:3-5
[3] Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.[4] Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?[5] Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.

Židům 12:14
Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána,

Skutky Apoštolské 6:4
My pak modlitby a služby slova Páně pilni budeme.

1 Timoteovi 3:1-7
[1] Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá.[2] Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení.[3] Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,[4] Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.[5] (Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?)[6] Ne novák, aby snad nadut jsa, neupadl v potupení ďáblovo.[7] A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.

1 Timoteovi 2:12
Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení.

Skutky Apoštolské 14:23
A zřídivše jim, podle daných hlasů, starší po církvech, a modlivše se s postem, poručili je Pánu, v kteréhož jsou uvěřili.

1 Timoteovi 5:17
Předložení, kteříž dobře spravují, dvojí cti hodni jmíni buďte, zvláště ti, kteříž pracují v slovu Božím a v učení.

Židům 13:7
Zpomínejte na vůdce vaše, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto jaký byl cíl obcování, spatřujíce, následujtež jejich víry.

Titovi 1:8
Ale přívětivý k hostem, dobrotivý, opatrný, spravedlivý, svatý, zdrželivý,

1 Petrův 5:2
Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně,

Titovi 1:6
Jest-li kdo bez úhony, jedné manželky muž, dítky maje věřící, na kteréž by nemohlo touženo býti, že by byli bujní, anebo nepoddaní.

1 Timoteovi 5:22
Nevzkládej rukou rychle na nižádného, a nepřiúčastňuj se hříchům cizím. Sebe samého ostříhej v čistotě.

Titovi 1:5
Z té příčiny zanechal jsem tebe v Krétě, abys to, čehož tam ještě potřebí, spravil a ustanovil po městech starší, jakož i já při tobě jsem zřídil:

Galatským 4:19
Synáčkové moji, (kteréž opět rodím, až by Kristus zformován byl v vás),

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613