A A A A A

Špatný charakter: [Zrada]


Matouš 27:3-4
[3] Tedy vida Jidáš, zrádce jeho, že by odsouzen byl, želeje toho, navrátil zase třidceti stříbrných předním kněžím a starším,[4] Řka: Zhřešil jsem, zradiv krev nevinnou. Oni pak řekli: Co nám do toho? Ty viz.

Matouš 6:14-15
[14] Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.[15] Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich.

Marek 11:25
A když se postavíte k modlení, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i Otec váš nebeský odpustil vám hříchy vaše.

Matouš 7:12
A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest Zákon i Proroci.

Židům 4:15
Nebo nemáme nejvyššího kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobně, kromě hříchu.

1 Mojžíšova 12:3
Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země.

Římanům 3:23
Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613