A A A A A

Špatný charakter: [Hněv]


Efezským 4:26-31
[26] Hněvejte se, a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost vaši.[27] Nedávejte místa ďáblu.[28] Kdo kradl, již více nekraď, ale raději pracuj, dělaje rukama svýma, což dobrého jest, aby měl z čeho uděliti nuznému.[29] Žádná řeč mrzutá nevycházej z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům.[30] A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto znamenáni jste ke dni vykoupení.[31] Všeliká hořkost, a rozzlobení se, i hněv, i křik, i rouhání buď odjato od vás, se vší zlostí,

Jakubův 1:19-20
[19] A tak, bratří moji milí, budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu.[20] Nebo hněv muže spravedlnosti Boží nepůsobí.

Přísloví 29:11
Všecken duch svůj vypouští blázen, ale moudrý na potom zdržuje jej.

Kazatel 7:9
Nebuď kvapný v duchu svém k hněvu; nebo hněv v lůnu bláznů odpočívá.

Přísloví 15:1
Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč zpurná vzbuzuje prchlivost.

Přísloví 15:18
Muž hněvivý vzbuzuje sváry, ale zpozdilý k hněvu upokojuje svadu.

Koloským 3:8
Ale již nyní složtež i vy všecko to, hněv, prchlivost, zlobivost, zlořečení i mrzkomluvnost zapuďte od úst vašich.

Jakubův 4:1-2
[1] Odkud pocházejí bojové a vády mezi vámi? Zdali ne odtud, totiž z libostí vašich, kteréž rytěřují v údech vašich?[2] Žádáte, a nemáte; závidíte sobě, a dychtíte po tom, což sobě zalibujete, a nemůžete dosáhnouti; bojujete a válčíte, avšak toho, oč usilujete, nemáte, protože neprosíte.

Přísloví 16:32
Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdož panuje nad myslí svou nežli ten, kterýž dobyl města.

Přísloví 22:24
Nebývej přítelem hněvivého, a s mužem prchlivým neobcuj,

Matouš 5:22
Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti.

Žalmy 37:8-9
[8] Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl.[9] Nebo zlostníci vypléněni budou, ale ti, kteříž očekávají na Hospodina, dědičně zemí vládnouti budou.

Žalmy 7:11
Bůh jest štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem.

2 Královská 11:9-10
[9] Protož učinili setníci ti všecky věci tak, jakž byl rozkázal Joiada kněz, a vzavše jeden každý muže své, kteříž přicházeli v sobotu a kteříž odcházeli v sobotu, přišli k Joiadovi knězi.[10] I dal kněz setníkům kopí a pavézy, kteréž byly Davida krále, a kteréž byly v domě Hospodinově.

2 Královská 17:18
Protož rozhněval se Hospodin náramně na Izraele, a zahnal je od tváři své, nezanechav z nich nic, kromě samého pokolení Judova.

Přísloví 14:29
Zpozdilý k hněvu hojně má rozumu,ale náhlý pronáší bláznovství.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613