A A A A A

Další: [Zlomené srdce]


1 Korintským 13:7
Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.

1 Petrův 5:7
Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás.

1 Samuelova 16:7
Ale Hospodin řekl Samuelovi:Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.

2 Korintským 5:7
(Nebo skrze víru chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně,)

2 Korintským 12:9
Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova.

Židům 13:5
Obcování vaše budiž bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. Onť zajisté řekl: Nikoli nenechám tebe tak, aniž tě opustím;

Izajáš 6:1
Léta, kteréhož umřel král Uziáš, viděl jsem Pána sedícího na trůnu vysokém a vyzdviženém, a podolek jeho naplňoval chrám.

Izajáš 41:10
Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestrachujž se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě, a pomáhati budu tobě, a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své.

Izajáš 57:15
Nebo takto dí ten důstojný a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž jest skroušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje ducha ponížených, obživuje také srdce skroušených.

Jeremjáš 29:11
Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.

Jan 3:16
Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 12:40
Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli a srdcem nerozuměli a neobrátili se, abych jich neuzdravil.

Jan 14:1
Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.

Jan 14:27
Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

Jan 16:33
Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.

Lukáš 24:38
I dí jim: Co se strašíte a myšlení vstupují na srdce vaše?

Marek 11:23
Nebo amen pravím vám, že kdož by koli řekl hoře této: Zdvihni se a vrz sebou do moře, a nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se stane, cožkoli dí, budeť jemu tak, což by koli řekl.

Matouš 5:8
Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

Matouš 11:28
Ходите к мени сви који сте уморни и натоварени, и ја ћу вас одморити.

Přísloví 3:5
Уздај се у Господа свим срцем својим, а на свој разум не ослањај се.

Žalmy 34:18
Господ је близу оних који су скрушеног срца, и помаже онима који су смерног духа.

Žalmy 51:17
Жртва је Богу дух скрушен, срце скрушено и поништено не одбацујеш, Боже.

Žalmy 55:22
Стави на Господа бреме своје, и Он ће те поткрепити. Неће дати довека праведнику да посрне.

Žalmy 147:3
Исцељује оне који су скрушеног срца, и лечи туге њихове;

Zjevení Janovo 21:4
И Бог ће отрти сваку сузу од очију њихових, и смрти неће бити више, ни плача, ни вике, ни болести неће бити више; јер прво прође.

Římanům 8:28
А знамо да онима који љубе Бога све иде на добро, који су позвани по намерењу.

Římanům 12:2
И не владајте се према овоме веку, него се промените обновљењем ума свог, да бисте могли кушати које је добра и угодна и савршена воља Божија.

Přísloví 4:23
Gcina inhliziyo yakho phezu kwakho konke okungagcinwa, ngoba kuvela kikho.

Přísloví 3:5-6
[5] Themba eNni ngenhliziyo yakho yonke.[6] Ivume endleleni zakho zonke.

1 Korintským 6:19-20
[19] Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu?[20] Ngoba lathengwa ngentengo.

Filipským 4:6-7
[6] Lingakhathazeki ngalutho,[7] lokuthula kukaNkulunkulu.

Matouš 11:28-30
[28] Wozani kimi lonke elikhatheleyo.[29] Thathani ijogwe lami lilibekephezu kwenu;[30] ngoba ijogwe lami libutshelezi, lomthwalo wami ulula.

Žalmy 34:1-22
[1] Ngizayibonga ngesikhathi sonke; ukudunyiswa kwayo kuzahlala kusemlonyeni wami.[2] Umphefumulo wami.[3] Ikhuliseni kanye lami, asiliphakamise ibizo layo kanyekanye.[4] Ngayidinga iN KOSI.[5] Bakhangela kuyo, bakhazimula, lobuso babo kabubanga lenhloni.[6] Lo umyanga wakhala, leN yezwa.[7] Ingilosi yeN KOSI.[8] Nambithanini libone.[9] Yesabeni iN, bangcwele bayo, ngoba kakulakuswela kwabayesabayo.[10] Izilwane ezintsha ziyaswela zilambe.[11] Wozani, bantwana, lingilalele, ngizalifundisa ukwesaba iN.[12] Ngubani umuntu ofisa impilo?[13] Londa ulimi lwakho kokubi.[14] Suka kokubi, wenze okuhle.[15] Amehlo eN akwabalungileyo.[16] Ubuso beN bumelene labenza okubi.[17] Bakhala.[18] iseduze labo, iyabasindisa abalomoya odabukileyo.[19] Zinengi inhlupheko zolungileyo.[20] Iyawagcina wonke amathambo akhe, kakwaphulwa lelilodwa kuwo.[21] Okubi kuzambulala okhohlakeleyo; labazonda olungileyo bazalahlwa.[22] iyahlenga umphefumulo wenceku zayo; njalo bonke abathemba kuyo kabayikulahlwa.

Ndebele Bible
Public Domain: No Info