A A A A A

Hříchy: [Odpadnutí]


2 Tesalonickým 2:3
Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

Daniel 9:27
Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí."

1 Timoteovi 4:1
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Židům 3:12
Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.

Lukáš 8:13
Na skále - to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli; protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají.

Židům 6:4-6
[4] Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého[5] a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,[6] a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.

2 Petrův 2:20-22
[20] Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky.[21] Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.[22] Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: 'Pes se vrátil k vlastnímu vývratku' a umytá svině se zase válí v bahništi.

Židům 10:26-29
[26] Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,[27] ale jen s hrozným soudem a 'žárem ohně, který stráví Boží odpůrce'.[28] Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků.[29] Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti.

2 Timoteovi 4:3-4
[3] Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.[4] Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

Jan 15:6
Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

1 Timoteovi 4:1-2
[1] Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,[2] jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.

2 Petrův 2:1
V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu.

Matouš 24:10-12
[10] A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;[11] povstanou lživí proroci a mnohé svedou[12] a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

2 Petrův 3:17
Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.

Jan 6:66
Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.

2 Petrův 2:17
Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma.

1 Timoteovi 4:1-3
[1] Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,[2] jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.[3] Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.

1 Korintským 10:12
A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

Matouš 24:9-10
[9] Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.[10] A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Matouš 26:14-16
[14] Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím[15] a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných.[16] Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.

1 Timoteovi 1:19-20
[19] a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře.[20] Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat.

1 Janův 2:19
Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi.

Židům 10:25-31
[25] Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.[26] Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,[27] ale jen s hrozným soudem a 'žárem ohně, který stráví Boží odpůrce'.[28] Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků.[29] Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti.[30] Vždyť víme, kdo řekl: 'Já budu trestat, má je odplata.' A jinde: 'Pán bude soudit svůj lid.'[31] Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.

Jeremjáš 17:5-6
[5] Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.[6] Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet.

Ezechiel 3:20
Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položím mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže jsi ho v jeho hříchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe.

Ezechiel 18:24
Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví podle všech ohavností, jichž se dopouští svévolník, měl by žít? Žádné jeho spravedlivé činy, které konal, nebudou připomínány, zemře za to, že se zpronevěřil, za svůj hřích, kterým se prohřešil.

Matouš 13:20-21
[20] U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá;[21] ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.

1 Korintským 9:27
Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

Židům 6:4-8
[4] Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého[5] a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,[6] a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.[7] Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání.[8] Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena.

Skutky Apoštolské 21:21
O tobě se doslechli, že prý učíš všechny židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků.

Galatským 5:4
Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.

1 Korintským 6:9
Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,

Židům 10:26
Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,

Matouš 13:41
Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,

2 Timoteovi 4:3
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

2 Tesalonickým 2:3-4
[3] Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.[4] Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

Jan 1:14
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

5 Mojžíšova 13:13
Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil,

1 Timoteovi 4:10
Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.

1 Petrův 3:17
Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

1 Tesalonickým 2:3
Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést.

5 Mojžíšova 32:15
Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl, potupil Skálu své spásy.

Ezechiel 18:26
Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, umře za to; zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl.

1 Timoteovi 4:2
jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.

Marek 10:11
I řekl jim: "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství;

Lukáš 22:3-6
[3] Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.[4] Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí.[5] Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze.[6] Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.

Matouš 12:31-32
[31] Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.[32] I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost