A A A A A

Hříchy: [Závislost]


1 Korintským 10:13-14
[13] Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.[14] A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.

1 Janův 2:16
Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.

1 Korintským 15:33
Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'.

Jakubův 4:7
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

1 Korintským 6:12
'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ne všechno prospívá. 'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ničím se nedám zotročit.

1 Petrův 5:10
A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Žalmy 50:15
Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat."

Římanům 5:3-5
[3] A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,[4] z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.[5] A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

1 Korintským 6:9-11
[9] Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,[10] ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.[11] A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Titovi 2:12
a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

Jakubův 1:2-3
[2] Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.[3] Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.

Židům 4:15-16
[15] Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.[16] Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Jan 3:16-17
[16] Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.[17] Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Filipským 4:13
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Žalmy 95:8
nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse,

Matouš 6:13
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Matouš 26:41
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost