A A A A A

Tajemství: [Draci]


Ezechiel 29:3
Mluv: Toto praví Panovník Hospodin: Jsem proti tobě, faraóne, králi egyptský, ohromný draku, který odpočíváš uprostřed svých toků a říkáš: »Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.«

Ezechiel 32:2
"Lidský synu, začni žalozpěv nad faraónem, králem egyptským. Zapěj o něm: K mladému lvu mezi pronárody jsi byl přirovnán, byl jsi jako drak v mořích, prodíral ses svými proudy, nohama jsi kalil vodu a čeřil její proudy."

Izajáš 27:1
V onen den Hospodin ztrestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem livjátana, hada útočného, livjátana, hada svinutého; zabije draka v moři.

Izajáš 51:9
Probuď se, probuď, oděj se mocí, Hospodinova paže! Probuď se jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení! Což právě ty jsi neskolila obludu, neproklála draka?

Jób 7:12
Jsem snad moře nebo dračí netvor, že proti mně stavíš stráž?

Jób 41:18-21
[18] meč, jenž by ho zasáhl, tu ránu nevydrží, ani kopí, vržená střela či hrot šípu.[19] Železo má za slámu, bronz za trouchnivé dřevo,[20] šíp z luku ho nezažene na útěk, kameny z praku se před ním mění v stébla slámy,[21] kyj má jen za slaměné stéblo, posmívá se, když přiletí chvějící se oštěp.

Žalmy 18:8
Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho plamenným hněvem.

Žalmy 44:19
Naše srdce se neodklonilo jinam, naše kroky neodbočily z tvé stezky,

Žalmy 74:13
Svou mocí jsi rozkymácel moře, drakům na vodách roztříštils hlavy,

Zjevení Janovo 1:7
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

Zjevení Janovo 11:7
Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.

5 Mojžíšova 32:33
Jejich víno, jedovina dračí, krutý zmijí jed.

Zjevení Janovo 13:8
budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Zjevení Janovo 16:13
A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.

2 Mojžíšova 7:10-12
[10] Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraóna a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraóna i před jeho služebníky a ona se stala drakem.[11] Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž.[12] Hodili každý svou hůl na zem a ony se staly draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila.

Jób 40:15-20
[15] Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu.[16] Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha.[17] Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené,[18] jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor.[19] On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem.[20] Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní,

Zjevení Janovo 12:1-17
[1] A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.[2] Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.[3] Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.[4] Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.[5] Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.[6] Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.[7] A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.[8] Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.[9] A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.[10] A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.[11] Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.[12] Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."[13] Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.[14] Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.[15] A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.[16] Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.[17] Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. [ (Revelation of John 12:18) A drak se postavil na břeh moře. ]

Zjevení Janovo 13:1-18
[1] Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.[2] Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.[3] Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;[4] klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"[5] A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.[6] A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.[7] A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;[8] budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.[9] Kdo má uši, slyš![10] Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.[11] Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.[12] Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.[13] A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.[14] Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.[15] Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.[16] A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,[17] aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.[18] To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Zjevení Janovo 20:1-15
[1] Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.[2] Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,[3] na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.[4] Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. -[5] Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. -[6] To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.[7] Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře[8] a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.[9] Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.[10] Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.[11] A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.[12] Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.[13] Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.[14] Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.[15] A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost