A A A A A

Tajemství: [Osud]


Kazatel 6:10
Cokoli vzniklo, dávno dostalo své jméno. A je známo, že ten, jenž byl nazván Adam (to je Člověk), nemůže se přít s tím, který má převahu nad ním.

Abakuk 2:3
Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá."

Izajáš 46:10
Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

Izajáš 55:11
Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."

Jeremjáš 1:5
"Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."

Jeremjáš 17:10
Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."

Jan 16:33
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

4 Mojžíšova 23:19
Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

Přísloví 16:3
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Přísloví 19:20-24
[20] Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.[21] Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.[22] Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.[23] Bázeň před Hospodinem vede k životu; nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne.[24] Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům už ji nevrátí.

Žalmy 37:37
Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.

Žalmy 138:8
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Zjevení Janovo 20:12
Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.

Římanům 12:2
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Římanům 8:28-29
[28] Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.[29] Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími;

Efezským 2:8-9
[8] Milostí tedy jste spaseni skrze víru.[9] Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

1 Petrův 2:8-9
[8] ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni.[9] Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1 Korintským 2:7-9
[7] nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.[8] Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.[9] Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'

Jeremjáš 29:11-14
[11] Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.[12] Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.[13] Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.[14] Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval."

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost