A A A A A

Math Známky: [Číslo 10]


1 Královská 7:23
Odlil také moře o průměru deseti loket, okrouhlé, pět loket vysoké; dalo se obepnout měřicí šňůrou dlouhou třicet loket.

4 Mojžíšova 11:11
a vyčítal Hospodinu: "Proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, žes na mě vložil všechen tento lid jako břímě?

5 Mojžíšova 1:11
Nechť vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát, nechť vám žehná, jak vám přislíbil.

3 Mojžíšova 20:13
Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

1 Korintským 6:9-11
[9] Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,[10] ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.[11] A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

1 Korintským 10:13
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Římanům 1:20
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Filipským 4:19
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Žalmy 55:22
Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

2 Timoteovi 3:16
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

Lukáš 23:34
Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.

1 Mojžíšova 1:31
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Žalmy 104:9
Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi.

1 Mojžíšova 6:12
Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.

1 Mojžíšova 7:20
Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory.

1 Mojžíšova 8:5-9
[5] A vody ustupovaly a opadávaly až do desátého měsíce; prvního dne desátého měsíce se objevily vrcholky hor.[6] Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal,[7] a vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily.[8] Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily.[9] Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy.

1 Mojžíšova 9:11
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi."

5 Mojžíšova 11:11
Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště.

Lukáš 11:11
Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?

4 Mojžíšova 1:11
za Benjamínův Abídan, syn Gideóního,

Jozue 1:11
"Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si zásobu potravin, neboť po třech dnech přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává do vlastnictví."

1 Korintským 6:9
Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,

Jan 1:8
Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.

4 Mojžíšova 10:29
Mojžíš řekl Chóbabovi, synu Midjánce Reúela, svého tchána: "Táhneme k místu, o kterém Hospodin prohlásil: Dám vám je. Pojď s námi, prokážeme ti dobro. Vždyť Hospodin přiřkl Izraeli vše dobré."

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost