A A A A A

Math Známky: [Číslo 3]


1 Timoteovi 2:5
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

2 Timoteovi 3:16
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

Skutky Apoštolské 17:28
'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho děti.'

Koloským 2:9
V něm je přece vtělena všechna plnost božství;

2 Mojžíšova 3:14
Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."

1 Mojžíšova 1:26
I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

Židům 4:12
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Jan 4:24
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

3 Mojžíšova 19:28
Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.

Matouš 12:40
Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

Zjevení Janovo 1:4
Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem

Titovi 1:12
Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: 'Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.'

1 Korintským 15:33
Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'.

1 Janův 5:7-9
[7] Tři jsou, kteří vydávají svědectví[8] - Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno.[9] Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu.

Jan 3:16-18
[16] Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.[17] Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.[18] Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost