A A A A A

Život: [Krása]


1 Petrův 3:3-4
[3] Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy -[4] nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.

2 Korintským 4:16
A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.

Efezským 2:10
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

1 Mojžíšova 1:27
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Izajáš 40:8
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky."

Filipským 4:8
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Žalmy 139:14
Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Římanům 8:6
Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

Píseň Písní 4:7
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.

Matouš 6:28-29
[28] A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -[29] a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.

1 Timoteovi 2:9-10
[9] Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,[10] nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

1 Samuelova 16:7
Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce."

Kazatel 3:11
On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.

Galatským 3:26-27
[26] Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.[27] Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.

Přísloví 3:15-18
[15] Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty.[16] V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest.[17] Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.[18] Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.

Ezechiel 28:17-18
[17] Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.[18] Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.

Jakubův 1:23
Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;

Matouš 23:28
Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.

Přísloví 31:30
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost