A A A A A

Dobrý charakter: [Péče]


1 Timoteovi 5:4
Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu.

1 Timoteovi 3:15
pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.

Jan 8:32
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Zjevení Janovo 17:5
a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi."

Jakubův 1:27
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Jan 6:54
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

Marek 6:3
Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?" A byl jim kamenem úrazu.

Jan 14:6
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

1 Mojžíšova 1:1-7
[1] Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.[2] Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.[3] I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.[4] Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.[5] Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.[6] I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"[7] Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

1 Timoteovi 5:8
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

Galatským 1:19
Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně.

Malachiáš 1:11
Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů.

1 Mojžíšova 2:7
I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

Jan 3:3-5
[3] Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."[4] Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."[5] Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

Židům 12:14
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

Zjevení Janovo 17:18
Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země."

Matouš 16:18
A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

1 Mojžíšova 1:1
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2 Mojžíšova 15:3
Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.

Zjevení Janovo 17:9
Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:

Filipským 4:6-7
[6] Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.[7] A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Galatským 4:19
Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.

1 Petrův 3:15
a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,

Zjevení Janovo 17:1
Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: "Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

Matouš 18:15-18
[15] Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.[16] Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'.[17] Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.[18] Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.

Efezským 1:22-23
[22] 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,[23] která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Efezským 5:23
protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Skutky Apoštolské 4:32
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.

1 Korintským 1:10
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.

Jan 12:48
Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den.

Jan 14:28
Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

Židům 1:14
Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?

Matouš 18:10
Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.

Efezským 6:12
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 17:17
Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

Zjevení Janovo 2:9
"Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!

Žalmy 68:5
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Žalmy 146:9
Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

Galatským 2:10
Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval.

Římanům 3:23
všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost