A A A A A

Kostel: [Narození Ježíše]


Matouš 1:18-23
[18] Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.[19] Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.[20] Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.[21] Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."[22] To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:[23] 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.

Lukáš 2:7-21
[7] I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.[8] A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.[9] Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.[10] Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.[11] Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.[12] Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."[13] A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:[14] "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."[15] Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil."[16] Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.[17] Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.[18] Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli.[19] Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.[20] Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.[21] Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.

Matouš 2:1-12
[1] Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:[2] "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."[3] Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;[4] svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.[5] Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:[6] 'A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.'"[7] Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:[8] "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."[9] Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.[10] Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.[11] Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.[12] Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Galatským 4:4
Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,

Lukáš 2:1-4
[1] Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.[2] Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.[3] Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.[4] Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,

Zjevení Janovo 12:1-5
[1] A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.[2] Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.[3] Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.[4] Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.[5] Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost