A A A A A

Špatný charakter: [Šikanování]


1 Janův 2:9
Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.

1 Janův 3:15
Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě.

2 Timoteovi 1:7
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

5 Mojžíšova 31:6
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

Efezským 4:29
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

Efezským 6:12
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

3 Mojžíšova 19:18
Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Matouš 5:11
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Přísloví 17:9
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přísloví 22:10
Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.

Přísloví 24:16
Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí.

Žalmy 138:7
I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.

Římanům 2:1
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.

Římanům 12:18-19
[18] Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.[19] Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.'

Římanům 12:20-21
[20] Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.'[21] Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Lukáš 6:27-28
[27] Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.[28] Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Matouš 5:44-45
[44] Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,[45] abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Izajáš 41:11-13
[11] Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.[12] Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.[13] Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.«

Matouš 5:38-41
[38] Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko, zub za zub'.[39] Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;[40] a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť.[41] Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.

Žalmy 34:12-18
[12] Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.[13] Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?[14] Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.[15] Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.[16] Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.[17] Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.[18] Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost