A A A A A

Špatný charakter: [Zrada]


Matouš 27:3-4
[3] Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším[4] a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" Ale oni mu odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!"

Matouš 6:14-15
[14] Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;[15] jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Marek 11:25
A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení."

Matouš 7:12
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.

Židům 4:15
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

1 Mojžíšova 12:3
Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

Římanům 3:23
všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost