A A A A A

Špatný charakter: [Hněv]


Efezským 4:26-31
[26] 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce[27] a nedopřejte místa ďáblu.[28] Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.[29] Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.[30] A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.[31] Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;

Jakubův 1:19-20
[19] Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;[20] vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.

Přísloví 29:11
Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.

Kazatel 7:9
Nepropukej v náhlé hořekování, neboť hořekování si hoví v klíně hlupáků.

Přísloví 15:1
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

Přísloví 15:18
Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto shovívavý spory uklidňuje.

Koloským 3:8
Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.

Jakubův 4:1-2
[1] Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů?[2] Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte.

Přísloví 16:32
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Přísloví 22:24
Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej,

Matouš 5:22
Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

Žalmy 37:8-9
[8] Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,[9] neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

Žalmy 7:11
Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.

2 Královská 11:9-10
[9] Velitelé setnin učinili všechno, co jim kněz Jójada přikázal. Každý vzal své muže, kteří šli v den odpočinku do služby, i ty, kteří v den odpočinku ze služby odcházeli, a přišli ke knězi Jójadovi.[10] Kněz vydal velitelům setnin kopí a štíty krále Davida, které byly v Hospodinově domě.

2 Královská 17:18
Hospodin se na Izraele velice rozhněval a odvrhl jej od své tváře, nezůstal nikdo, jenom kmen Juda.

Přísloví 14:29
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost