A A A A A

Andělé a Démoni: [Démoni]


1 Janův 4:4
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

1 Timoteovi 4:1
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

2 Korintským 2:11
aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

2 Korintským 4:4
Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

Jakubův 2:19
Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.

Jób 4:15
když jakýsi duch mě míjel, chlupy se mi zježily po těle.

Matouš 8:31
A zlí duchové ho prosili: "Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!"

Matouš 12:45
Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší, než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením."

Lukáš 8:30
Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho zlých duchů.

Zjevení Janovo 20:10
Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

1 Korintským 10:20-21
[20] Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.[21] Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.

Žalmy 106:37-38
[37] obětovali své syny a své dcery běsům.[38] Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu; proléváním krve zhanobili zemi.

Jób 1:20-21
[20] Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se[21] a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."

Efezským 6:10-12
[10] A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.[11] Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.[12] Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Izajáš 14:12-15
[12] Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů![13] A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.[14] Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."[15] Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

Skutky Apoštolské 19:13-16
[13] Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel."[14] Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze.[15] Ale zlý duch jim řekl: "Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?"[16] Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran.

2 Petrův 2:4-10
[4] Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.[5] Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných.[6] Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.[7] Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků.[8] Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky.[9] Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu;[10] a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim.

Zjevení Janovo 9:1-7
[1] Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti;[2] otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší.[3] Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni.[4] Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele.[5] Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka.[6] V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.[7] Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda; na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé,

Marek 1:21-27
[21] Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.[22] I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.[23] V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:[24] "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží."[25] Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"[26] Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.[27] Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho."

Matouš 7:14-20
[14] Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.[15] Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.[16] Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?[17] Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.[18] Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.[19] Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.[20] A tak je poznáte po jejich ovoci.

Lukáš 4:31-41
[31] Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.[32] Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.[33] V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem:[34] "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím kdo jsi. Jsi svatý Boží."[35] Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil.[36] Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: "Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!"[37] A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny.[38] Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni.[39] Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.[40] Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.[41] Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.

Efezským 6:1-18
[1] Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.[2] 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:[3] 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'[4] Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.[5] Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.[6] Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli[7] a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.[8] Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.[9] Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.[10] A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.[11] Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.[12] Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.[13] Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.[14] Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,[15] obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'[16] a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.[17] Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.[18] V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost