A A A A A

Andělé a Démoni: [Andělé]


1 Mojžíšova 2:1
Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.

Koloským 1:16
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

Jób 38:1-7
[1] Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:[2] "Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?[3] Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.[4] Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.[5] Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru?[6] Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen,[7] zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?

Lukáš 20:35-36
[35] Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají.[36] Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.

Zjevení Janovo 4:8
Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází."

Matouš 22:30
Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.

2 Samuelova 14:17
Tvá otrokyně si řekla: Kéž slovo krále, mého pána, přinese uklidnění, vždyť král, můj pán, je jako Boží posel a rozlišuje dobro a zlo. Hospodin, tvůj Bůh, buď s tebou!"

Lukáš 15:10
Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání."

Zjevení Janovo 14:6
Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.

Jób 4:15-18
[15] když jakýsi duch mě míjel, chlupy se mi zježily po těle.[16] Stanul - ale jeho zjev jsem nerozeznal, jen podoba jakási stanula před mým zrakem a v tichu jsem slyšel hlas:[17] »Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho Učinitel?«[18] Nemůže-li věřit vlastním služebníkům, shledává-li omylnost i na andělech,

Izajáš 14:12-14
[12] Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů![13] A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.[14] Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."

Judův 1:6
Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.

1 Petrův 3:21-22
[21] To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista,[22] jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.

1 Petrův 1:12
Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.

Židům 12:22
Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů

Zjevení Janovo 5:11-12
[11] A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a na statisíce;[12] slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení."

Žalmy 78:25-49
[25] Člověk jísti směl chléb mocných, stravu sesílal jim do sytosti.[26] Dal na nebi vanout východnímu větru, jižní vítr přivedl svou mocí[27] a déšť masa na ně spustil, tolik jako prachu, pernatého ptactva jak mořského písku,[28] nechával je padat rovnou do tábora okolo příbytků jejich.[29] Najedli se víc než do sytosti, dopřál jim to, čeho byli chtiví.[30] Nepřešla je chtivost. Měli ještě pokrm v ústech,[31] když proti nim vyšlehl hněv Boží. Zahubil jejich velmože, izraelské junáky v prach srazil.[32] Přes to vše hřešili dále, nevěřili jeho divům.[33] Tu učinil konec jejich dnům, že přešly jako vánek, jejich léta přeťal náhlým děsem.[34] Kdykoli je hubil, dotazovali se po jeho vůli, za úsvitu hledávali opět Boha,[35] připomínali si, že Bůh býval jejich skála, že Bůh nejvyšší byl jejich vykupitel.[36] Ale klamali ho svými ústy, jazykem mu lhali,[37] v svém srdci nestáli při něm, nezůstali věrni jeho smlouvě.[38] Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze, často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému rozhořčení,[39] pamatoval, že jsou jenom tělo, vítr, který zavane a už se nevrací.[40] Kolikrát mu v poušti vzdorovali, jakou trýzeň působili mu v tom pustém kraji![41] Zas a zase pokoušeli Boha, činili výčitky Svatému Izraele.[42] Nepřipomínali jeho sílu, den, kdy je vykoupil z moci protivníka,[43] když činil svá znamení v Egyptě a své zázraky na Sóanském poli.[44] Ramena řek i bystřiny proměnil v krev, takže se nemohli napít.[45] Seslal na ně mouchy, aby je sžíraly, žáby, které jim přinesly zkázu.[46] Co se urodilo, vydal hmyzu, kobylkám plod jejich práce.[47] Jejich révu zničil krupobitím a smokvoně mrazem.[48] Jejich dobytek vydal v plen krupobití a ohnivým střelám jejich stáda.[49] Tak je stíhal svým planoucím hněvem, hněvem hrozným, prchlivostí, souženími, řadou poslů zkázy.

Žalmy 91:11
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Žalmy 103:20
Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!

Matouš 4:6-11
[6] a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"[7] Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"[8] Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu[9] a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."[10] Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'[11] V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Matouš 16:27
Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

Matouš 18:10
Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.

Matouš 24:31-35
[31] On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.[32] Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.[33] Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.[34] Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.[35] Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Lukáš 4:10
vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili'

Jan 20:11-12
[11] Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu[12] a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.

Koloským 2:18
Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.

Židům 1:14
Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?

Židům 2:6-13
[6] kdežto o Synu je na jednom místě řečeno: 'Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn člověka, že na něj hledíš?[7] Jen nakrátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a slávou,[8] všecko jsi podrobil pod jeho nohy.' Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno.[9] Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.[10] Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy.[11] A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká:[12] 'Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.'[13] A jinde praví: 'Také já svou důvěru složím v Boha.' A dále: 'Hle, já a děti, které mi dal Bůh.'

Židům 13:2
s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

2 Petrův 2:4
Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost