A A A A A

Další: [Ohavnost]


Daniel 11:31
Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí kadodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele.

Daniel 12:11
Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní.

5 Mojžíšova 22:5
Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.

5 Mojžíšova 23:18
Žádná z izraelských dcer se nezasvětí smilstvu; ani žádný z izraelských synů se nezasvětí smilstvu.

5 Mojžíšova 24:4
Tu její první manžel, který ji vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví.

Izajáš 1:13
Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát.

3 Mojžíšova 7:18
Jestliže by se přesto jedlo maso z hodu oběti pokojné třetího dne, nenalezne Hospodin zalíbení v tom, kdo jej přinesl; dar mu nebude připočten k dobru. Je závadný a každý, kdo by z něho jedl, ponese následky své nepravosti.

3 Mojžíšova 18:22
Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

Přísloví 11:1
Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení.

Přísloví 11:20
Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná.

Přísloví 12:22
Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.

Přísloví 15:8
Hospodinu je ohavností oběť svévolníků, kdežto v modlitbě přímých má zalíbení.

Přísloví 15:26
Zlé plány jsou Hospodinu ohavností, kdežto vlídná řeč je čistá.

Přísloví 16:5
Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu.

Přísloví 17:15
Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností.

Přísloví 20:10
Dvojí závaží a dvojí míra, obojí je Hospodinu ohavností.

Přísloví 20:23
Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.

Přísloví 28:9
Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.

Zjevení Janovo 21:27
A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

Marek 13:14
Když pak uvidíte 'znesvěcující ohavnost' stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

Matouš 24:15
Když pak uvidíte 'znesvěcující ohavnost', o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj -

Římanům 1:26-27
[26] Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený[27] a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

3 Mojžíšova 20:12-13
[12] Kdyby někdo spal se svou snachou, oba musejí zemřít; dopustili se zvrhlosti, jejich krev padni na ně.[13] Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Přísloví 6:16-20
[16] Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:[17] přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,[18] srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,[19] křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.[20] Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost