A A A A A

Math Známky: [Číslo 8]


Zjevení Janovo 13:18
Zde se ukáže moudrost! Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy. Neboť je to číslo člověka. A to jeho číslo je šest set šedesát šest.

1 Korintským 6:9-11
[9] Což nevíte, že nespravedliví nebudou dědit Boží království? Nemylte se: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani změkčilí, ani chlapcomilci,[10] ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou dědit Boží království.[11] A takoví jste někteří byli. Ale dali jste se obmýti, a byli jste posvěceni a byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista v Duchu našeho Boha.

Zjevení Janovo 11:2-3
[2] Ale vnější nádvoří chrámové vynech a neměř je, protože bylo dáno pohanům; i budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců.[3] A dám svým dvěma svědkům, oděným žínicemi, aby prorokovali po tisíc dvě stě šedesát dnů.

Skutky Apoštolské 8:11-24
[11] Byli mu zcela oddáni, protože je dlouhou dobu mámil svými kouzly.[12] Když však uvěřili Filipovi, který hlásal Boží království a jméno Ježíše Krista, dávali se křtít muži i ženy.[13] Tu uvěřil i sám Simon, dal se pokřtít a přidržoval se Filipa. A když viděl, jak se dějí veliká znamení a moci, žasl.[14] Když apoštolově v Jerusalemě uslyšeli, že Samaria přijala Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.[15] Ti tam přišli a modlili se nad nimi, aby přijali Ducha svatého.[16] Doposud totiž na žádného z nich nesestoupil, ale byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.[17] Tehdy vkládali na ně ruce, a oni přijímali Ducha svatého.[18] Když však Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů uděluje Duch svatý, nabídl jim peníze[19] se slovy: „Dejte i mně tuto moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého.“[20] Ale Petr mu řekl: „Ať zhynou tvé peníze i s tebou, poněvadž ses domníval, že Boží dar lze získat za peníze.[21] Nemáš podílu ani údělu v této věci; neboť tvé srdce není přímé před Bohem.[22] Proto se odvrať od této své špatnosti a pros Pána, snad ti bude odpuštěn ten úmysl tvého srdce.[23] „Pozoruji totiž, že jsi pln hořké žluči a spoután nepravostí.“[24] Šimon pak odpověděl: „Modlete se za mne k Pánu, aby na mne nepřišlo nic z toho, co jste řekli.“

1 Korintským 6:9
Což nevíte, že nespravedliví nebudou dědit Boží království? Nemylte se: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani změkčilí, ani chlapcomilci,

Jan 1:8
On nebyl světlo, měl jen svědčit o světle.

Zjevení Janovo 4:6-8
[6] A před trůnem jako skleněné moře, podobné křišťálu; a uprostřed u trůnu a okolo trůnu čtyři živočichové, plní očí vpředu i vzadu.[7] První živočich se podobá lvovi, druhý živočich se podobá býčkovi, třetí živočich s tváří jako lidskou a čtvrtý živočich se podobá letícímu orlu.[8] A každý ze čtyř živočichů má po šesti křídlech, dokola i uvnitř byli samé oko, a bez ustání ve dne v noci volají: „Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.“

Zjevení Janovo 13:5
Byla jí také dána ústa, aby pronášela veliká rouhání, a byla jí dána moc působit po čtyřiadvacet měsíců.

Czech Bible 1951
Public Domain