A A A A A

Bůh: [Kletba]


Galatským 3:13
Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal pro nás kletbou, neboť je psáno: Prokletý je každý, kdo visí na dřevě,

Lukáš 6:28
žehnejte těm, kdo vám zlořečí, modlete se za ty, kdo vás tupí!

Galatským 5:1
To je svoboda, k níž nás Kristus osvobodil. Buďte tedy pevní a neberte na sebe zase jho nevolnictví.

2 Korintským 5:17
Je-li tedy kdo v Kristu, je nové stvoření; staré věci pominuly, hle, stalo se vše novým.

1 Janův 4:4
Vy, děti, jste z Boha, a přemohly jste je, neboť větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě.

Římanům 8:37-39
[37] Ale v tom ve všem víc než vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.[38] Jsem zajisté přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani přítomné věci, ani budoucí, ani mocnosti,[39] ani výše, ani hloubka, ani žádný jiný tvor nebude nás moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1 Petrův 5:8-9
[8] Buďte střízliví, bděte! Neboť váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.[9] Postavte se proti němu pevni ve víře, neboť víte, že tatáž utrpení snášejí vaši bratři po celém světě.

Efezským 6:10-17
[10] Konečně, buďte silní v Pánu a v jeho všemohoucnosti.[11] Oblecte se v plnou zbroj Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.[12] Neboť nevedeme zápas proti krvi a tělu, ale proti knížatům a mocnostem, proti vládcům světa této temnosti, proti zloduchům v oblasti nebes.[13] Proto vezměte na sebe plnou výzbroj Boží, abyste mohli odolat v den zlý, a po těžkém boji pevně státi.[14] Stůjte tedy a buďte opásáni na bedrech pravdou, oděni v pancíř spravedlnosti[15] a obuti na nohou pohotovostí evangelia pokoje.[16] K tomu ke všemu vezměte štít víry, kterým byste mohli uhasit všechny ohnivé šípy toho ničemníka.[17] Uchopte také přilbici spásy a meč ducha, to je slovo Boží.

Matouš 5:22
Ale já vám pravím: Každý, kdo se hněvá na svého bratra, propadne soudu; kdo pak řekne svému bratru „raka“, propadne veleradě, a kdo řekne „blázne“, propadne pekelnému ohni.

Římanům 3:23
Vždyť všichni zhřešili a postrádají slávy Boží;

Římanům 6:23
Neboť mzda za hřích je smrt, ale Boží dar je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Římanům 12:14
Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.

Czech Bible 1951
Public Domain