A A A A A

Andělé a Démoni: [Strážní Andělé]


1 Korintským 4:9
Neboť podle mého mínění nám apoštolům vykázal Bůh to poslední místo, jako bychom byli odsouzeni na smrt, že jsme se stali podívanou pro svět, anděly i lidi.

1 Janův 4:1
Miláčci, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť mnoho lžiproroků vyšlo do světa.

Skutky Apoštolské 8:26
Anděl Páně pak takto promluvil k Filipovi: „Vstaň a jdi k jihu na cestu, kterou se sestupuje z Jerusalema do Gázy; je to pustá cesta.“

Skutky Apoštolské 12:15
Než oni jí řekli: „Blázníš?“ Ale ona tvrdila, že tomu tak jest. Tu pravili: „Je to jeho anděl.“

Koloským 2:18
Ať vás nepřipravuje o vítěznou odměnu ten, kdo si libuje v (dělané) pokoře a v (přepjatém) uctívání andělů, kdo je ve viděních jako doma; bez důvodu se nadýmá pod tělesnými dojmy

Židům 1:14
Což nejsou všichni služební duchové, poslaní k službě těm, kdo se stanou dědici spásy?

Židům 13:2
Nezapomínejte I na pohostinnost; neboť někteří, aniž tušili, j pohostili anděly.

Judův 1:6-9
[6] a že uchoval v temnotách k soudu velkého dne ve věčných okovech anděly, kteří neuchovali knížectví, ale opustili svůj příbytek.[7] Jako Sodoma a Gomorra a okolní města, která podobně jako tito smilnila a běžela za jiným tělem, jsou před námi jako (výstražný) příklad, když snášejí trest věčného ohně.[8] Podobně zajisté i tito blouznivci poskvrňují tělo, panstvem pohrdají a velebnosti se rouhají.[9] A přece ani archanděl Michael, když se v rozepři s ďáblem přel o tělo Mojžíšovo, neodvážil se vynést potupný soud, ale řekl: „Pán tě potlač!“

Lukáš 16:22
Potom žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahamova lůna. Umřel však i boháč a byl pohřben.

Matouš 18:10
Hleďte, ať nepohrdáte žádným z těchto maličkých! Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého nebeského Otce“.

Zjevení Janovo 5:11
Pak jsem pohlédl, a uslyšel jsem hlas mnoha andělů kolem trůnu, živočichů a starců; a jejich počet byl desettisíckrát deset tisíc a tisíckrát tisíc,

Zjevení Janovo 19:10
I padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale řekl mi: „Nedělej to! Jsem (jen) spoluslužebník tvůj a tvých bratří, kteří drží svědectví Ježíšovo. Bohu se pokloň!“ Neboť svědectví o Ježíšovi je z prorockého ducha.

Czech Bible 1951
Public Domain