A A A A A

Andělé a Démoni: [Archandělé]


Judův 1:9
A přece ani archanděl Michael, když se v rozepři s ďáblem přel o tělo Mojžíšovo, neodvážil se vynést potupný soud, ale řekl: „Pán tě potlač!“

1 Tesalonickým 4:16
Neboť až bude dán rozkaz, až zazní hlas archandělův a Boží polnice, sám Pán sestoupí s nebe, a první vstanou mrtví v Kristu;

Zjevení Janovo 12:7-9
[7] I nastala válka v nebi: Michael a jeho andělé se postavili do boje s drakem; a drak bojoval i jeho andělé.[8] Ale neměl síly a nebylo již pro ně místa v nebi.[9] Ten veliký drak, starý had, který se nazývá ďábel a satan a svádí celcu zemi, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Lukáš 1:26
V šestém měsíci byl od Boha poslán anděl Gabriel do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,

Židům 1:14
Což nejsou všichni služební duchové, poslaní k službě těm, kdo se stanou dědici spásy?

Matouš 18:10
Hleďte, ať nepohrdáte žádným z těchto maličkých! Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého nebeského Otce“.

Zjevení Janovo 1:4
Jan sedmi církvím v Asii. Milost vám a pokoj od toho, který je a byl a přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem

Matouš 22:30
Neboť při vzkříšení se ani nezení ani nevdávají, nýbrž jsou jako Boží andělé v nebi.

Lukáš 20:36
vždyť ani není možné, aby ještě umřeli, neboť jsou jako andělé a jsou Boží synové, protože jsou účastni vzkříšení.

Czech Bible 1951
Public Domain