A A A A A

Další: [Zlomené srdce]


1 Korintským 13:7
Všecko omlouvá, všemu věří, všeho se naděje, všecko vydrží.

1 Petrův 5:7
složte všechnu svou starost na něj, vždyť on o vás pečuje.

2 Korintským 5:7
žijeme totiž ve víře, ne v patření;

2 Korintským 12:9
A řekl mi: „Má milost ti stačí; neboť moc se zdokonaluje v slabosti.“ Velmi rád se budu tedy chlubit svými slabostmi, aby se nade mnou rozprostřela moc Kristova.

Židům 13:5
Váš život budiž bez lásky k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on sám řekl: Nikdy tě nezanechám ani tě neopustím.

Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, nýbrž měl věčný život.

Jan 12:40
Zaslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, aby očima neviděli a svým srdcem nechápali a neobrátili se a abych je neuzdravil.

Jan 14:1
„Vaše srdce ať se nechvěje! Věříte v Boha, i ve mne věřte!

Jan 14:27
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; (takový) vám nedávám, jako dává svět. Ať se vaše srdce nechvěje ani neleká!

Jan 16:33
To jsem vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít trápení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět!“

Lukáš 24:38
A řekl jim: „Proč jste poděšeni a proč vám vstupují na mysl pochybnosti?

Marek 11:23
Vpravdě vám pravím: Kdo řekne této hoře: ´Zdvihni se a vrhni se do moře', a nebude pochybovat ve svém srdci, nýbrž bude věřit, že se stane, co říká, stane se mu to.

Matouš 5:8
Blažení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Matouš 11:28
“ Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi břemenem, a já vás občerstvím.

Zjevení Janovo 21:4
I setře jim každou slzu s očí, a nebude už smrti, ani smutku, ani nářku, ani bolesti více už nebude, protože dřívější věci pominuly.“

Římanům 8:28
Víme také, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm totiž, kteří jsou podle úradku povoláni.

Římanům 12:2
A nepřipodobňujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré a bohumilé a dokonalé.

1 Korintským 6:19-20
[19] A nevíte, že vaše údy jsou chrámem Ducha svatého, který je ve vás, kterého máte od Boha, a že nepatříte sobě?[20] Byli jste totiž koupeni za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha v svém těle!

Filipským 4:6-7
[6] O nic se úzkostlivě nestarejte, ale vaše přání buďtež Bohu přednášena všelikou modlitbou a prosbou s děkováním.[7] A Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, ochrání vám srdce i myšlenky v Kristu Ježíši.

Matouš 11:28-30
[28] “ Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi břemenem, a já vás občerstvím.[29] Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí pro svou duši.[30] Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

Czech Bible 1951
Public Domain