A A A A A

Hříchy: [Prokletí]


Koloským 3:8
Nyní však odložte od sebe i vy to všecko: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhání a potupné řeči ze svých úst!

Koloským 4:6
Vaše řeč budiž vždycky laskavá, okořeněná solí, a musíte věděti, jak máte odpovídati jednomu každému.

Efezským 4:29
Špatné slovo ať vůbec nevychází z vašich úst, nýbrž dobré, je-li ke vzdělání [ve víře], kde třeba, aby přinášelo milost posluchačům.

Efezským 5:4
Podobně ani nečestné jednání, prázdné tlachání nebo vtipkování; to se nesluší, nýbrž spíše díkůčinění.

Jakubův 1:26
Domnívá-li se někdo, že je zbožný, ale nedrží na uzdě svůj jazyk, nýbrž klame sám sebe, toho zbožnost je bezcenná.

Jakubův 3:10
Z týchž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Nemá to tak býti, moji bratří!

Jakubův 3:5-12
[5] Tak i jazyk je sice malý úd, ale velikými věcmi se honosí.[6] Hle, jak malý oheň a jak veliký les zapálí! Tak i jazyk jest ohněm a vesmírem nepravostí. Jazyk se projevuje mezi našimi údy jako moc poskvrňující celé tělo, ano, rozpalován jsa peklem, zapaluje kolo našeho života.[7] Člověk zkrocuje a zkrotil všechny druhy zvířat, ptáků, plazů i vodní zvířeny,[8] ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtícího jedu, zkrotiti nedovede nikdo z lidí.[9] Jím velebíme Pána a Otce, a jím zlořečíme lidem, stvořeným podle obrazu Božího.[10] Z týchž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Nemá to tak býti, moji bratří![11] Což vydává pramen týmž ústím sladkou i hořkou [vodu]“?[12] Či může, moji bratří, fíkovník nést i hrozny a vinný keř fíky? Tak nemůže ani pramen slaný dávati sladkou vodu.

Lukáš 6:28
dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a modlete se za ty, kteří vás pomlouvají!“

Matouš 5:22
Já však pravím vám, že každý, kdo se (už) hněvá na svého bratra, propadne soudu. Kdo by však řekl svému bratru,hlupáku‘, propadne veleradě; a kdo by řekl,blázne‘, propadne pekelnému ohni.

1 Petrův 3:10
Neboť: „Kdo chce milovati svůj život a viděti dobré dny, zdržuj svůj jazyk od zlého a své rty od lstivé mluvy!

Matouš 15:11
Neposkvrňuje člověka, co vchází do úst, nýbrž co vychází z úst, to poskvrňuje člověka.“

Římanům 12:14
Dobrořečte svým pronásledovatelům, dobrořečte a nezlořečte!

Matouš 15:10-11
[10] Pak svolal k sobě zástupy a řekl jim: „Slyšte a rozumějte:[11] Neposkvrňuje člověka, co vchází do úst, nýbrž co vychází z úst, to poskvrňuje člověka.“

Jakubův 3:8-10
[8] ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtícího jedu, zkrotiti nedovede nikdo z lidí.[9] Jím velebíme Pána a Otce, a jím zlořečíme lidem, stvořeným podle obrazu Božího.[10] Z týchž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Nemá to tak býti, moji bratří!

Matouš 15:18-20
[18] Co však vychází z úst, jde ze srdce, a to poskvrňuje člověka.[19] Vždyť ze srdce vycházejí zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání.[20] To jsou věci, které poskvrňují člověka; jísti však neumytýma rukama, člověka neposkvrňuje.“

Standard Bible
Public Domain