A A A A A

Hříchy: [Závislost]


1 Korintským 10:13-14
[13] Pokušení vás zachvátilo jen lidské. Bůh však je věrný; ten nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly, nýbrž s pokušením dopřeje také úspěch, abyste (je) mohli snésti.[14] Proto, moji miláčkové, střežte se modloslužby!

1 Janův 2:16
neboť všechno pozemské – tělesná žádostivost, žádost očí a pýcha světa – není z Otce, nýbrž ze světa.

1 Korintským 15:33
Nemylte se, vždyť „špatné společnosti kazí dobré mravy“.

Jakubův ۴:۷
Podrobte se tedy Bohu! Odpírejte však ďáblu,

1 Korintským 6:12
Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá; všechno je mi dovoleno, ale já se nesmím ničím dáti ovládnout.

1 Petrův 5:10
Bůh vší milosti, jenž vás povolal skrze Krista [Ježíše] k své věčné slávě, po krátkém utrpení vás zdokonalí, utvrdí a upevní.

Římanům 5:3-5
[3] A nejen to, nýbrž také se honosíme souženími, neboť víme,[4] že soužení vede k vytrvalosti, vytrvalost k osvědčení a osvědčení pak k naději;[5] naděje však nezklame, neboť láska Boží je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

1 Korintským 6:9-11
[9] Či nevíte, že nespravedliví nedostanou království Boží? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři ani cizoložníci ani sebeprznitelé ani lidé zvrácení[10] ani zloději ani lakomci ani opilci ani nactiutrhači ani lupiči nedostanou království nebeské![11] A takovými jste někteří byli; ale byli jste obmyti, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána našeho Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.

Titovi 2:12
Ta nás učí, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, spravedlivě a zbožně žili na tomto světě,

Jakubův 1:2-3
[2] Pokládejte to, moji bratří, skutečně za radost, když upadnete do rozličných pokušení![3] Vždyť víte, je-li zkoušena vaše víra, že to přispívá k vytrvalosti.

Židům ۴:۱۵-۱۶
[۱۵] Vždyť nemáme velekněze, jenž by nemohl míti soucit s našimi slabostmi, nýbrž takového, který byl podobně (jako my) vyzkoušen ve všem s výjimkou hříchu.[۱۶] Přistupujme tedy s důvěrou k milostnému trůnu, abychom došli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci!

Jan 3:16-17
[16] „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.[17] Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, nýbrž aby svět byl jím spasen.

Filipským 4:13
Všecko mohu v Tom, jenž mě posiluje.

Matouš 6:13
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého! [Amen.]“

Matouš 26:41
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení! Duch je zajisté připraven, ale tělo je slabé.“

Czech Bible 1947
Public Domain