Instagram
English
A A A A A

Math Známky: [Číslo 3]


1 Timoteovi 2:5
Je totiž jeden Bůh, jeden i prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

2 Timoteovi 3:16
Všecko Písmo od Boha vdechnuté je užitečné k poučení, ke kázání, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,

Skutky Apoštolské 17:28
Neboť v něm žijeme a dýcháme i trváme, jak to i někteří z vašich básníků řekli:,Neboť jsme i jeho rod.' „

Koloským ২:৯
Neboť v něm přebývá podstatně všechna plnost božství,

Židům 4:12
Neboť slovo Boží je živé, účinné a ostřejší než každý dvojsečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, do kloubů i morku, a je soudcem nad myšlenkami a úmysly srdce.

Jan 4:24
Bůh je duch, a ti, kdož se mu klanějí, mají se mu klaněti v duchu a v pravdě.“

Matouš 12:40
Jako totiž byl Jonáš v břiše ryby tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dny a tři noci.“

Zjevení Janovo 1:4
Jan sedmi křesťanským obcím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, jenž jest a jenž byl a jenž bude, a od sedmi duchů před jeho trůnem,

Titovi ১:১২
Jeden z jejich vlastních proroků řekl: „Kréťané jsou odjakživa lháři, zlá zvěř, líná břicha.“

1 Korintským 15:33
Nemylte se, vždyť „špatné společnosti kazí dobré mravy“.

1 Janův 5:7-9
[7] Jsou tedy tři, kteří vydávají svědectví [na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý;[8] a tito tři jsou jedno; a tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi]: Duch, voda a krev; a tito tři jsou zajedno.[9] Přijímáme-li svědectví lidské, svědectví Boží je větší. Proto je to svědectví Boží větší, poněvadž (On) je vydal o svém Synu.

Jan 3:16-18
[16] „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.[17] Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, nýbrž aby svět byl jím spasen.[18] Kdo v něho věří, nebývá souzen; kdo však nevěří, již jest odsouzen, poněvadž nevěří ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Czech Bible 1947
Public Domain