A A A A A

Bůh: [Kletba]


Galatským 3:13
Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že vzal místo nás onu kletbu – neboť je psáno: „Proklet je každý, kdo visí na dřevě!“ –

Lukáš 6:28
dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a modlete se za ty, kteří vás pomlouvají!“

Galatským 5:1
Stůjte tedy pevně a nepoddávejte se znova pod jho poroby!

2 Korintským 5:17
Je-li tedy někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré řády pominuly; hle, všechno se obnovilo.

1 Janův 4:4
Vy, dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť větší je Ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě.

Římanům 8:37-39
[37] Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze Toho, jenž si nás zamiloval.[38] Neboť jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani knížata [ani mocnosti], ani věci přítomné ani budoucí, ani síla,[39] ani výška ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nebude nás moci odloučiti od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, Pánu našem.

1 Petrův 5:8-9
[8] Buďte střízliví a bděte, neboť váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.[9] Jemu se braňte, jsouce silní ve víře! Víte přece, že se stejné utrpení děje vašim bratřím ve světě.

Efezským 6:10-17
[10] Konečně, [bratří,] posilňujte se v Pánu, a to jeho mocnou silou![11] Oblecte se v plnou zbroj Boží, abyste mohli čeliti úkladům ďáblovým![12] Neboť náš boj není proti krvi a tělu, nýbrž proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům této temnoty, proti zlým duchům v povětří.[13] Proto oblékněte plnou zbroj Boží, abyste mohli odolati v zlý den a ve všem obstáti vítězně.[14] Stůjte tedy (připraveni), jsouce opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti[15] a na nohou obuti pohotovostí pro evangelium pokoje.[16] K tomu všemu přiberte ještě štít víry, jímž byste mohli uhasiti všechny ohnivé šípy nešlechetníkovy.[17] A vezměte přilbici spásy a meč Ducha, to jest slovo Boží!

Matouš 5:22
Já však pravím vám, že každý, kdo se (už) hněvá na svého bratra, propadne soudu. Kdo by však řekl svému bratru,hlupáku‘, propadne veleradě; a kdo by řekl,blázne‘, propadne pekelnému ohni.

Římanům 3:23
Neboť všichni zhřešili a postrádají slávy Boží.

Římanům 6:23
neboť odplata hříchu je smrt, dar Boží však (je) život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.

Římanům 12:14
Dobrořečte svým pronásledovatelům, dobrořečte a nezlořečte!

Czech Bible 1947
Public Domain