A A A A A

Špatný charakter: [Šikanování]


1 Janův 2:9
Kdo praví, že je ve světle, ale nenávidí svého bratra, je ještě dosud ve tmě.

1 Janův 3:15
Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá v sobě věčně trvající život.

2 Timoteovi 1:7
Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvážnosti.

Efezským 4:29
Špatné slovo ať vůbec nevychází z vašich úst, nýbrž dobré, je-li ke vzdělání [ve víře], kde třeba, aby přinášelo milost posluchačům.

Efezským 6:12
Neboť náš boj není proti krvi a tělu, nýbrž proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům této temnoty, proti zlým duchům v povětří.

Matouš 5:11
„Blahoslavení jste, když vás budou pro mne tupit a pronásledovat a mluviti všechno zlé lživě proti vám.

Římanům 2:1
Proto jsi bez omluvy, člověče, a to každý, který je odsuzuješ. Neboť tím, že odsuzuješ jiného, sám sebe odsuzuješ, ježto činíš totéž, co odsuzuješ.

Římanům 12:18-19
[18] Možno-li, pokud je na vás, mějte pokoj se všemi lidmi![19] Nemstěte se sami, miláčkové, ale ponechte to (Božímu) hněvu! Je totiž psáno: „Mně přísluší pomsta, já odplatím, praví Hospodin.“

Římanům 12:20-21
[20] Avšak „lační-li tvůj nepřítel, dej mu jísti; žízní-li, dej mu píti! Neboť takovým činem shrneš žhavé uhlí na jeho hlavu.“[21] Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem!

Lukáš 6:27-28
[27] „Ale vám, kteří mě posloucháte, pravím: Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí;[28] dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a modlete se za ty, kteří vás pomlouvají!“

Matouš 5:44-45
[44] Ale já pravím vám: Milujte své nepřátele, [dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí] a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a [pomlouvají],[45] abyste byli dětmi svého nebeského Otce, jenž velí svému slunci vycházeti na dobré i na zlé a dešť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Matouš 5:38-41
[38] „Slyšeli jste, že bylo řečeno:,Oko za oko, zub za zub!'[39] Já však pravím vám, abyste neodpírali zlému, naopak udeří-li tě někdo v tvé líce pravé, nastav mu i levé;[40] a kdo se chce s tebou souditi a vzíti si tvou sukni, tomu zanechej i plášť;[41] a přinutí-li tě někdo na jednu míli, jdi s ním i [další] dvě!

Czech Bible 1947
Public Domain