A A A A A

Další: [Kanibalismus]


2 Korintským 5:8
Jsme sice plni důvěry, ale chtěli bychom raději se vystěhovati z těla a nastěhovati se domů k Pánu.

Lukáš 16:19-26
[19] „Byl jeden boháč; odíval se v purpur a jemné plátno a hodoval každého dne přepychově.[20] U jeho vrat ležel jeden žebrák jménem Lazar, plný vředů.[21] Rád by se byl nasytil drobty, které padaly se stolu boháčova, [ale nikdo mu je nedával]. Ba i psi přicházeli a lízali mu vředy.“[22] „Ten žebrák zemřel a byl donesen anděly do lůna Abrahamova. Také boháč zemřel a byl pohřben.[23] Když v pekelných mukách pozdvihl své oči, z daleka spatřil Abrahama a v jeho lůně Lazara.[24] I zvolal:,Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí konec svého prstu ve vodě a ochladí mi jazyk, neboť se velice trápím v tomto plameni.'[25] Ale Abraham mu řekl:,Synu, rozpomeň se, že se ti vedlo dobře v tvém životě, a Lazara zle. Nyní pak on se zde těší, ty se však trápíš.[26] A mimo to je mezi námi a vámi stanovená veliká propast, aby nemohli přijíti odtud k vám, ani odtamtud sem ti, kteří by chtěli.' I řekl:

Zjevení Janovo 20:11-15
[11] Také jsem spatřil veliký bílý trůn, i toho, jenž na něm seděl. Před ním zmizela země i nebe, a nenalezlo se pro ně místo.[12] A spatřil jsem před trůnem státi mrtvé, veliké i malé. I byly otevřeny knihy; též jiná kniha byla otevřena, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle zápisů v knihách, (totiž) podle svých skutků.[13] Neboť moře vydalo své mrtvé, kteří byli v něm, a smrt i místo zemřelých vydaly své mrtvé, kteří byli v nich, a byli souzeni každý podle svých skutků.[14] Smrt i místo zemřelých byly uvrženy do ohnivého jezera. To je druhá smrt, ohnivé jezero.[15] A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

1 Korintským 14:34-35
[34] Jako ve všech obcích věřících mají ženy (také) ve vašich shromážděních mlčeti, neboť není jim dovoleno ujímati se slova; mají se však podřizovati, jak i zákon praví.[35] Chtějí-li však něco zvěděti, ať se doma otáží svých mužů; neboť se nesluší pro ženu mluviti ve shromáždění.

Lukáš 1:37
Neboť u Boha není nic nemožné.“

Jan 1:1
Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh bylo to Slovo.

1 Timoteovi 2:11-15
[11] Žena ať se dá poučiti v tichosti se vší poddaností.[12] Veřejně vyučovati však ženě nedovoluji ani panovati nad mužem, nýbrž býti v tichosti.[13] Vždyť první byl stvořen Adam, potom Eva.[14] A ne Adam byl sveden, nýbrž žena byla svedena a přestoupila (zákon).[15] Avšak dojde spásy mateřstvím, setrvá-li ve víře, lásce, svatosti a zdrženlivosti.

1 Timoteovi 5:3-16
[3] Vdovy, ty (totiž), které jsou vskutku vdovami, měj v úctě![4] Má-li však některá vdova dítky nebo vnuky, ať se oni učí nejprve povinnostem k své vlastní rodině a nechť se učí spláceti povinný dík předkům, neboť to se Bohu líbí.[5] Skutečná vdova, sama žijící, doufá v Boha a trvá na prosebných modlitbách dnem i nocí.[6] Ta však, která žije v rozkoších, je za živa mrtva.[7] A toto přikazuj, aby žily bezúhonně.[8] Nestará-li se někdo o svoje a zvláště o své domácí, zapřel víru a je horší než nevěřící.[9] Mezi vdovy budiž do seznamu zapsána jen ta, která jest aspoň šedesátiletá, byla jen jednou provdána,[10] je dobrými skutky dobře známa, dítky vychovala, pohostinství prokazovala, věřícím nohy umývala, souženým pomáhala a vůbec se věnovala jakýmkoli dobrým skutkům.[11] Mladší vdovy však odmítej, neboť když je smyslnost odvede od Krista, chtějí se vdávati,[12] zrušují první věrnost a tak uvalují na sebe odsouzení.[13] Zároveň se však učí též lenosti, když chodí po domech, ale nejen lenosti, nýbrž i klepaření, všetečnosti a neslušným řečem.[14] Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, dítky rodily, o domácnost se staraly a nedávaly protivníkovi žádné příčiny k pomluvě.[15] Vždyť některé již odpadly a následovaly satana.[16] Má-li některá věřící (žena u sebe) vdovy, ať je podporuje, aby tím nebyla zatěžována křesťanská obec; ta pak může podporovati skutečné vdovy.

1 Korintským 11:2-16
[2] Chválím pak vás, [bratří], že ve všem pamatujete na mne a zachováváte naučení, jak jsem vám je podal.[3] Rád bych však, abyste věděli, že hlavou pro každého muže je Kristus, hlavou pak pro ženu muž, hlavou však pro Krista Bůh (Otec).[4] Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s hlavou přikrytou, hanobí svou hlavu;[5] kdežto každá žena hanobí svou hlavu, modlí-li se a prorokuje-li s hlavou nezakrytou; neboť je to právě tak, jako by se oholila.[6] A nezakrývá-li si žena hlavu, ať se dá ostříhati! Je-li však hanbou pro ženu dáti se ostříhati nebo oholiti, ať si zakrývá svou hlavu![7] Muž totiž si nemá pokrývati hlavu, neboť jest obrazem a slávou Boží; žena však je slávou mužovou.[8] Neboť není muž ze ženy, nýbrž žena z muže;[9] vždyť ani nebyl stvořen muž pro ženu, nýbrž žena pro muže.[10] Proto má míti žena na hlavě znak moci pro anděly.[11] Avšak v Pánu ani muž není bez ženy, ani žena bez muže.[12] Neboť jako je žena z muže, tak jest i muž skrze ženu; všechno pak (je) z Boha.[13] Posuďte sami u sebe: Sluší se, aby se žena modlila k Bohu bez závoje?[14] A neučí vás i příroda, že není ke cti pro muže, nechá-li si růsti dlouhé vlasy?[15] Má-li však žena dlouhé vlasy, je to pro ni okrasou, neboť vlasy jsou jí dány místo závoje.[16] Líbí-li se však někomu příti se o tom, (věz:) my takový zvyk nemáme, ani křesťanské obce Boží.

Czech Bible 1947
Public Domain