A A A A A

Další: [Hojnost]


1 Timoteovi 5:8
Nestará-li se někdo o svoje a zvláště o své domácí, zapřel víru a je horší než nevěřící.

2 Korintským 9:8
Bůh má moc zahrnouti vás všelikou hojností, abyste měli ve všem vždycky hojnost i přebytek pro každý skutek dobrý,

Efezským 3:20
Tomu pak, jenž svou účinnou silou v nás může učiniti všechno, mnohem více, než oč prosíme nebo čemu rozumíme,

Jakubův 1:17
Každý dobrý úděl a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny, ani ze změny zastínění.

Jan 10:10
Zloděj přichází jen krást, zabíjet a hubit. Já jsem přišel, aby život měly a měly hojnost.“

Lukáš 6:38
Dávejte, a bude vám dáno; dobrou a natlačenou a natřesenou a vrchovatou míru vám dají do klína! Neboť jakou měrou měříte, takovou bude vám naměřeno.“

Lukáš 6:45
Dobrý člověk vynáší z dobré zásoby svého srdce dobré věci; a zlý člověk vynáší ze špatné zásoby špatné věci. Neboť čím srdce plné, tím ústa přetékají.“

Matouš 6:33
Hledejte tedy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a toto všechno bude vám přidáno!

Filipským 4:19
Bůh můj ať splní všechnu vaši touhu podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši!

Římanům 15:13
Bůh naděje ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste mocí Ducha svatého oplývali v naději.

Czech Bible 1947
Public Domain