A A A A A

Další: [Alkohol]


1 Petrův 4:3
Dosti je zajisté na tom, že jste dříve plnili vůli pohanů a žili v rozkoších, hříšných žádostech, v opilství, hodování, pitkách a v ohavném modlářství.

1 Timoteovi 5:23
Nepij už (jen) vodu, nýbrž pij trochu vína pro svůj žaludek a pro své časté ochuravění!

Efezským 5:18
A neopíjejte se vínem – je v tom prostopášnost – nýbrž naplňujte se Duchem [svatým]!

Římanům 13:13
Jako ve dne počestně žijme: ne v hodováních a opilství, ne v nemravnosti a nestydatostech, ne ve sváru a v závisti,

1 Korintským 10:23-24
[23] Všechno je [mi] dovoleno, ale ne všechno prospívá; všechno je [mi] dovoleno, ale ne všechno vzdělává.[24] Nikdo nehledej prospěch svůj, nýbrž bližního!

Galatským 5:19-21
[19] Všeobecně jsou známy skutky těla. Jsou to: smilstvo, nečistota, [nestydatost,] chlípnost;[20] modloslužba, čarodějství; nepřátelství, sváry, řevnivosti, zlosti, hádky,[21] různice, roztržky, závist, [vraždy;] opilství, hýření a věci jim podobné. O těch vám předpovídám, jakož jsem (už) předpověděl, že ti, kdož takové věci páchají, nedojdou do království Božího.

1 Korintským 9:19-23
[19] Ačkoli nejsem totiž na nikom závislý, učinil jsem se služebníkem pro všechny, abych jich více získal.[20] I stal jsem se židům, židem, abych židy získal. Těm, kdož jsou pod zákonem, (stal jsem se), jako bych byl také pod zákonem – ačkoliv sám nejsem pod zákonem – abych získal ty, kdož byli pod zákonem.[21] Těm, kdož žili bez zákona, (stal jsem se), jak bych žil také bez zákona – ač nejsem bez zákona Božího, nýbrž žiji v zákoně Kristově – abych získal ty, kdož žijí bez zákona.[22] Slabým jsem se stal, jako bych byl slabý, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych všechny přivedl k spáse.[23] Všechno to činím pro evangelium, abych se stal spoluúčasten jeho (účinků).

Římanům 14:15-21
[15] Avšak zarmucuje-li se tvůj bratr pro pokrm, již nejednáš podle lásky. Nepřiváděj do záhuby svým pokrmem toho, za něhož Kristus zemřel.[16] Nebudiž tedy v potupu vydávána dobrá naše věc![17] Vždyť království Boží není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém;[18] neboť kdo tímto slouží Kristu, je Bohu milý a lidem příjemný.[19] Nuže, usilujme tedy o to, co je k pokoji, a hleďme toho, co je k vzájemnému povznesení![20] Neboť pro pokrm dílo Boží! Všecko sice je Čisté, avšak zlem je člověku, který jí na pohoršení.[21] Lépe je nejísti maso a nepíti víno ani (nečiniti) nic jiného, nad čím se tvůj bratr uráží nebo pohoršuje nebo v čem je slabý.

Jan 2:3-11
[3] A když se nedostávalo vína, dí matka Ježíšova k němu: „Nemají vína!“[4] I praví jí Ježíš: „Co mně a tobě do toho, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“[5] Dí jeho matka služebníkům: „Cokoli vám řekne, učiňte!“[6] Bylo tam postaveno šest kamenných nádob k umývání, jak je to u židů zvykem; každá z nich pojala dvě až tři míry.[7] Dí jim Ježíš: „Naplňte nádoby vodou!“ I naplnili je až k okraji.[8] Dí jim Ježíš: „Nyní nalijte a neste správci svatby!“ I donesli.[9] Správce svatby okusil vody vínem učiněné, ale nevěděl, odkud jest; služebníci však, kteří čerpali vodu, to věděli. Tu zavolal správce svatby ženicha a praví mu:[10] „Každý nejdříve předkládá dobré víno, a když se podnapili, to špatnější. Ty však jsi zachoval dobré víno až dosud.“[11] Tím učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek zázraků a zjevil svou slávu. I uvěřili v něho jeho učedníci.

Czech Bible 1947
Public Domain