A A A A A

Bůh: [Požehnání]


Lukáš 6:38
Dávejte a bude vám dáno; míru dobrou a natlačenou a natřesenou a vrchovatou dají do klína vašeho; neboť jakou měrou měříte, takovou bude vám odměřeno.“

Matouš 5:4
Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.

Filipským 4:19
Bůh můj pak vyplní veškerou potřebu vaši podle bohatství svého ve slávě v Kristu Ježíši.

Filipským 4:6-7
[6] O nic nepečujte úzkostlivě, nýbrž ve všem žádosti vaše přicházejtež Bohu ve známost modlitbou a prosbou s díkůčiněním,[7] a pokoj Boží, který převyšuje všecko pomyšlení, ochrání srdce vaše i myšlenky vaše v Kristu Ježíši.

Jakubův 1:17
všecko dání dobré a každý dar dokonalý jest s hůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny, ani z obratu zastínění.

Jan 1:16
A z plnosti jeho my všichni jsme obdrželi, a to milost jednu za druhou;

1 Janův 5:18
Víme, že nikdo, jenž jest zrozen z Boha, nehřeší, nýbrž kdo zrodil z Boha, zachovává se, a zloboh ho nezachvacuje.

2 Korintským 9:8
Jest pak Bůh mocen všelikou milost hojně vylíti na vás, abyste majíce ve všem vždycky veškeren dostatek, byli v hojnosti ke každému skutku dobrému,

Filipským 4:7
a pokoj Boží, který převyšuje všecko pomyšlení, ochrání srdce vaše i myšlenky vaše v Kristu Ježíši.

Czech Bible 1922
Public Domain