A A A A A

Hříchy: [Závislost]


1 Korintským 10:13-14
[13] Pokušení vás nezachvátilo leč lidské; Bůh však jest věrný, jenž nedopustí vás pokoušeti nad to, co můžete (snésti), nýbrž s pokušením učiní také úspěch, abyste mohli snésti.[14] Proto, miláčkové moji, střezte se modloslužby.

1 Janův 2:16
neboť všecko, co jest ve světě, žádost těla a žádost očí a pýcha života, není z Otce, nýbrž jest to ze světa.

1 Korintským 15:33
Nemylte se: „špatné společnosti kazí dobré mravy.“

Jakubův 4:7
Poddejte se tedy Bohu; odpírejte však dáblu, a on uteče od vás.

1 Korintským 6:12
Všecko jest mi dovoleno, ale ne všecko prospívá; všecko jest mi dovoleno, ale já nesmím od žádné věci dát se podmaniti.

1 Petrův 5:10
Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní.

Římanům 5:3-5
[3] A nejen to, nýbrž také se honosíme souženími vědouce, že soužení působí vytrvalost,[4] vytrvalost osvědčení se, osvědčení naději;[5] naděje však nezahanbuje, neboť láska Boží vylita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž nám byl dán.

1 Korintským 6:9-11
[9] Nevíte, že nespravedliví království Božího neobdrží? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci,[10] ani změkčilí, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči neobdrží království nebeského.[11] A takovými jste někteří byli; ale dali jste se obmýti, ale byli jste posvěceni, ale byli jste ospravedlněni ve jménu Pána našeho Ježíše Krista a v Duchu Boha našeho.

Titovi 2:12
učíc nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě a spravedlivě a pobožně byli živi na tomto světě,

Jakubův 1:2-3
[2] Za čirou radost to mějte, bratři moji, když upadnete v rozličná pokušení,[3] vědouce, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost;

Židům 4:15-16
[15] Vždyť nemáme velekněze, jenž by nemohl míti soucit s našimi slabostmi, nýbrž takového, který byl podobně (jako my) zkušen ve všem kromě hříchu.[16] Přistupujme tedy s důvěrou ke trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost ku pomoci příhodné.

Jan 3:16-17
[16] Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.[17] Vždyť Bůh neposlal Syna svého na svět, aby soudil svět, nýbrž aby spasen byl svět skrze něho.

Filipským 4:13
Všecko mohu v tom, jenž mne posiluje.

Matouš 6:13
A neuvoď nás v pokušení. Ale zbav nás od zlého (Amen).

Matouš 26:41
Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení; duch zajisté hotov jest, ale tělo slabo.“

Czech Bible 1922
Public Domain