A A A A A

Bůh: [Kletba]


Galatským 3:13
Kristus nás vykoupil ze zlořečenství zákona, stav se pro nás zlořečenstvím, (neboť jest psáno, Zlořečen jest každý, kdo visí na dřevě),

Lukáš 6:28
dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a modlete se za ty, kteří vás pomlouvají.

Galatským 5:1
Stůjte pevně tedy a nepoddávejte se opět pode jho služebnosti.

2 Korintským 5:17
Je-li tedy někdo v Kristu, jest novým stvořením, staré věci pominuly; hle všecko se obnovilo.

1 Janův 4:4
Vy jste z Boha, dítky, a přemohli jste je, neboť větší je ten, jenž jest ve vás, nežli ten, jenž jest ve světě.

Římanům 8:37-39
[37] Ale v tom všem vítězíme úplně skrze toho, jenž si nás zamiloval.[38] Neboť jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani knížata ani mocnosti, ani věci přítomné ani budoucí, ani síla[39] ani výška ani hloubka, ani které stvoření jiné nebude nás moci odloučiti od lásky Boží, která jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.

1 Petrův 5:8-9
[8] Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil.[9] Jemu odpírejte silni ve víře, vědouce, že totéž utrpení děje se bratrstvu vašemu na světě.

Efezským 6:10-17
[10] Nadále nechte se posilňovali v Pánu, a to mocnou silou jeho,[11] Oblecte se v plnou zbroj Boží, abyste mohli čeliti úkladům dáblovým,[12] neboť bojování naše není proti krvi a tělu, nýbrž proti knížectvím a mocnostem, proti světovládcům této temnosti, proti duchům zlým v povětří.[13] Proto vezměte plnou zbroj Boží, abyste mohli odolati v den zlý a vykonajíce všecko státi (vítězně).[14] Stůjte tedy (pohotově) jsouce opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti[15] a obuti na nohou hotovostí evangelia pokoje,[16] vezmouce ke všemu tomu štít víry, kterým byste mohli uhasiti všecky ohnivé šípy nešlechetníkovy,[17] a vezměte přílbici spásy a meč Ducha, to jest slovo Boží,

Matouš 5:22
Já však pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, propadne soudu. Kdo by však řekl bratru svému „ráchá“, propadne veleradě, a kdo by řekl „blázne“, propadne pekelnému ohni.

Římanům 3:23
neboť všichni zhřešili a potřebují slávy Boží,

Římanům 6:23
neboť odplata hříchu jest smrt, milodar Boží však (jest) život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.

Římanům 12:14
Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.

Czech Bible 1922
Public Domain