A A A A A

Tajemství: [Dinosauři]


Izajáš 27:1
V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a mohutným slizkého hada, Leviatana, svinutého hada, Leviatana. Zabije toho mořského netvora!

1 Mojžíšova 1:21
Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré.

Žalmy 104:26
Plují v něm lodě a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál!

Římanům 1:18
Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.

1 Mojžíšova 1:24-31
[24] Bůh řekl: "Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se.[25] Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.[26] Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."[27] Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.[28] A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi."[29] Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.[30] Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se.[31] Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Jób 40:15-24
[15] Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče.[16] Jen se podívej, jakou má sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše![17] Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené.[18] Kosti má jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné.[19] On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel![20] Hory mu odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí všechna polní zvěř.[21] Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se.[22] Trnovníky ho přikrývají stínem, říčními vrbami je obklopen.[23] Když řeka vzedme se, on se nelekne, má klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne.[24] Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder? Vytáhneš leviatana udicí, stáhneš mu jazyk provazy? Provlečeš mu smyčku nozdrami, probodneš mu hákem čelisti? Bude tě zkoušet uprosit, bude se ti snažit vlichotit? Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a už to nezkusíš!

Jób 41:1-10
[1] Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí.[2] Nikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavil?[3] Kdo mě chce vyzvat, ať mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím![4] Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě:[5] Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité pancíře?[6] Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs![7] Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojené.[8] Jedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde.[9] Jsou k sobě navzájem těsně semknuté, drží pohromadě, nic nerozdělí je.[10] Když si odfrkne, jako když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem.

Jozue 10:1-10
[1] Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho králem, naložil i s Ajem a jeho králem a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi.[2] Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a všichni jeho obyvatelé byli udatní.[3] Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi Hohamovi, k jarmutskému králi Pireamovi, k lachišskému králi Jafiovi a k eglonskému králi Debirovi:[4] "Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!"[5] A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král Lachiše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a zaútočili na něj.[6] Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!"[7] Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové.[8] Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí."[9] Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl.[10] Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je pronásledoval směrem k bet-choronskému svahu a pobíjel je až k Azece a Makedě.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic