A A A A A

Math Známky: [Číslo 10]


1 Královská 7:23
Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů.

4 Mojžíšova 11:11
a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem?

5 Mojžíšova 1:11
Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl!

3 Mojžíšova 20:13
Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!

1 Korintským 6:9-11
[9] Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci,[10] zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.[11] A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

1 Korintským 10:13
Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.

Římanům 1:20
Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.

Filipským 4:19
Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.

Žalmy 55:22
V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami!

2 Timoteovi 3:16
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,

Lukáš 23:34
Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!"

1 Mojžíšova 1:31
Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Žalmy 104:9
Hranice dals jim, aby je nepřekročily, aby už nikdy nepřikryly zem!

1 Mojžíšova 6:12
Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě.

1 Mojžíšova 7:20
A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů.

1 Mojžíšova 8:5-9
[5] Voda zvolna opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.[6] Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal,[7] a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla.[8] Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země.[9] Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy.

1 Mojžíšova 9:11
Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi."

5 Mojžíšova 11:11
Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm.

Lukáš 11:11
Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu?

4 Mojžíšova 1:11
z Benjamína: Abidan, syn Gideoniho,

Jozue 1:11
"Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví."

1 Korintským 6:9
Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci,

Jan 1:8
On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví.

4 Mojžíšova 10:29
Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic