A A A A A

Život: [Narozeniny]


Efezským 2:10
Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.

Jeremjáš 29:11
Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.

Jan 16:21
Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk.

Přísloví 9:11
Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou.

Žalmy 16:11
Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!

Žalmy 20:4
Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla

Žalmy 27:4-7
[4] Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal.[5] Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne.[6] Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát![7] Slyš mě, Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě.

Žalmy 90:12
Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!

Žalmy 91:11
Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili,

Žalmy 91:16
Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!"

Žalmy 118:24
Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!

Sofonjáš 3:17
Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe - hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí

Žalmy 37:4-5
[4] V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní![5] Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní:

Pláč 3:22-23
[22] Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí.[23] Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!

4 Mojžíšova 6:24-26
[24] ‚Ať ti Hospodin žehná a chrání tě![25] Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň![26] Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!'

Žalmy 139:1-24
[1] Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš.[2] Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám![3] Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš.[4] Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš![5] Zezadu i zpředu jsi mě obklopil, svou dlaň jsi na mě položil.[6] Takové poznání je nad mé chápání - je příliš hluboké, na to nestačím![7] Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl?[8] Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí - i tam jsi![9] Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým,[10] i tam by mě vedla ruka tvá, tvá pravice by mě držela![11] Kdybych si řekl - Snad pohltí mě tma, až světlo kolem mě noc vystřídá -[12] tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři dá, tma bude pro tebe světlu podobná![13] Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.[14] Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš![15] Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách![16] Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.[17] Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst![18] Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, až se probudím![19] Kéž bys už, Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode mě, vy vrahouni!" -[20] Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé tví![21] Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí?[22] Naprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali se![23] Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej![24] Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď!

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic