A A A A A

Dobrý charakter: [Odvaha]


Skutky Apoštolské 4:29-31
[29] Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí.[30] Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!"[31] Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.

2 Korintským 3:12
Právě díky této naději jsme tak směle otevření,

Skutky Apoštolské 14:3
Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své milosti a působil skrze jejich ruce divy a zázraky.

Skutky Apoštolské 13:46
Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům!

Skutky Apoštolské 19:8
Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím království.

Filemonovi 1:8
Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří,

Skutky Apoštolské 18:26
Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho Priscilla s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji.

Marek 15:43
Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda už zemřel.

Skutky Apoštolské 28:31
Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium,

Skutky Apoštolské 4:29-30
[29] Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí.[30] Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!"

Přísloví 28:1
Darebáci prchají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi.

1 Mojžíšova 18:23-32
[23] Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého?[24] Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou?[25] Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?"[26] Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo."[27] Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel -[28] možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl.[29] Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl.[30] "Ať se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam třicet," odpověděl.[31] "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl.[32] "Ať se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin.

Žalmy 138:3
Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy!

Efezským 3:12
v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.

Jan 4:17
"Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl jí Ježíš.

Židům 10:19
Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně

Židům 4:16
Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.

Židům 13:6
takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?"

Efezským 6:19-20
[19] Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia[20] (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.

Skutky Apoštolské 4:13
Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem.

1 Timoteovi 3:13
Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.

1 Tesalonickým 2:2
Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium.

Filipským 1:20
Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt.

2 Timoteovi 1:7
Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.

1 Korintským 16:13
Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.

Přísloví 14:26
V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí.

Žalmy 27:14
Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!

Římanům 1:16
Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.

1 Letopisu 28:20
řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí tě a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu.

1 Korintským 15:58
Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.

Efezským 6:10
Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.

Izajáš 54:4
Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc.

Jan 14:27
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.

Marek 5:36
Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy.

Filipským 1:28
Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha.

Jan 7:26
Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš?

Skutky Apoštolské 5:29
Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi.

Jozue 1:7
Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš.

Ezechiel 3:9
Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to banda vzbouřenců."

Skutky Apoštolské 9:29
Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život.

Filipským 1:1
Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky:

1 Timoteovi 3:1
Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci.

1 Korintským 3:12
Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy,

Židům 10:1
Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti.

1 Petrův 5:10
Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic