A A A A A

Bůh: [Požehnání]


Lukáš 6:38
Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno."

Matouš 5:4
Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.

Filipským 4:19
Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.

Žalmy 67:7
Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj!

4 Mojžíšova 6:24-25
[24] ‚Ať ti Hospodin žehná a chrání tě![25] Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!

Filipským 4:6-7
[6] O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,[7] a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Jakubův 1:17
Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.

Jeremjáš 17:7-8
[7] Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.[8] Je jako strom zasazený u vody - zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody."

Izajáš 41:10
Neboj se - já jsem s tebou, nestrachuj se - já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.

Jan 1:16
Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost.

1 Mojžíšova 22:16-17
[16] "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného:[17] Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel

1 Mojžíšova 27:28-29
[28] Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti.[29] Ať lidé slouží ti, ať se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, ať se ti klaní synové matky tvé. Ať jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!"

Žalmy 1:1-3
[1] Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.[2] Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.[3] Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří!

Žalmy 23:1-4
[1] Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.[2] Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí,[3] mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.[4] I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

2 Samuelova 22:3-4
[3] Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství - před násilím mě ochráníš![4] Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel mě zachránil!

1 Janův 5:18
Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal.

Žalmy 138:7
I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn.

2 Korintským 9:8
Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.

Filipským 4:7
a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic