A A A A A

Kostel: [Diakoni]


1 Timoteovi 3:1-13
[1] Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci.[2] Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.[3] Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,[4] který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti.[5] (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)[6] Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení.[7] Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.[8] Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři,[9] ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí.[10] Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží.[11] Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné.[12] Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.[13] Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.

Filipským 1:1
Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky:

Skutky Apoštolské 6:1-7
[1] V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla.[2] Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů.[3] Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme.[4] Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova."[5] Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše (proselytu z Antiochie).[6] Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce.[7] Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru.

Římanům 16:1
Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích.

Titovi 1:7
Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář,

Skutky Apoštolské 6:3
Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme.

Jan 8:32
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

Efezským 4:11
To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele -

Skutky Apoštolské 20:28
Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví.

Jan 6:54
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.

Marek 6:3
Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali.

1 Korintským 12:28
Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků.

Galatským 1:19
ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra.

Malachiáš 1:11
Vždyť mé jméno je veliké mezi národy od východu slunce až na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, mé jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů.

Židům 13:17
Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné.

Jan 3:3-5
[3] Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království."[4] "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?"[5] Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.

Židům 12:14
Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.

Skutky Apoštolské 6:4
Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova."

1 Timoteovi 3:1-7
[1] Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci.[2] Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.[3] Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,[4] který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti.[5] (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)[6] Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení.[7] Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.

1 Timoteovi 2:12
Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše,

Skutky Apoštolské 14:23
V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili.

1 Timoteovi 5:17
Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.

Židům 13:7
Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry.

Titovi ۱:۸
ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný.

1 Petrův 5:2
Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně.

Titovi 1:6
Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru.

1 Timoteovi 5:22
Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.

Titovi 1:5
Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší.

Galatským 4:19
Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic