A A A A A

Kostel: [Narození Ježíše]


Matouš 1:18-23
[18] Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.[19] Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.[20] Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.[21] Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."[22] To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka:[23] "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi.

Lukáš 2:7-21
[7] a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo.[8] V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda.[9] Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili,[10] ale anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.[11] Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán.[12] A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích."[13] A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha:[14] "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle."[15] Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil."[16] Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích.[17] Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno,[18] a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali.[19] Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci.[20] A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno.[21] Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím.

Matouš 2:1-12
[1] Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu.[2] "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."[3] Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.[4] Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš.[5] "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka:[6] ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'"[7] Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala.[8] Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já."[9] Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.[10] Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.[11] Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.[12] Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.

Galatským 4:4
Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,

Lukáš 2:1-4
[1] V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu.[2] (Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.)[3] Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města.[4] I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova),

Zjevení Janovo 12:1-5
[1] Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd.[2] Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.[3] Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun.[4] Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.[5] Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic