A A A A A

Špatný charakter: [Stěžování]


Žalmy 144:14
Náš dobytek ať je obtěžkaný, ať nejsou vpády ani vyhnanství, ať není nářek v našich ulicích.

Nehemjáš 8:1
Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli.

Izajáš 24:11
Že není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství.

Jeremjáš 14:2
"Juda truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik.

Přísloví 23:29
Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé?

Filipským 4:6-7
[6] O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,[7] a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic