A A A A A

Špatný charakter: [Šikanování]


1 Janův 2:9
Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je až dosud ve tmě.

1 Janův 3:15
Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život.

2 Timoteovi 1:7
Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.

5 Mojžíšova 31:6
Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!"

Efezským 4:29
Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.

Efezským 6:12
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

3 Mojžíšova 19:18
Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.

Matouš 5:11
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.

Přísloví 17:9
Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.

Přísloví 22:10
Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i urážek!

Přísloví 24:16
Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu.

Žalmy 138:7
I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn.

Římanům 2:1
Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš!

Římanům 12:18-19
[18] Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.[19] Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin."

Římanům 12:20-21
[20] Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."[21] Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Lukáš 6:27-28
[27] Ali vama kažem koji slušate: ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji na vas mrze;[28] Blagosiljajte one koji vas kunu, i molite se Bogu za one koji vas vrijeđaju.

Matouš 5:44-45
[44] A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;[45] Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima; jer on zapovijeda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.

Izajáš 41:11-13
[11] Gle, postidjeće se i posramiće svi koji se ljute na tebe; biće kao ništa i izginuće protivnici tvoji.[12] Potražićeš suparnike svoje, ali ih nećeš naći, biće kao ništa, i koji vojuju na te, nestaće ih.[13] Jer ja Gospod Bog tvoj držim te za desnicu, i kažem ti: ne boj se, ja ću ti pomagati.

Matouš 5:38-41
[38] Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub.[39] A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi;[40] I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.[41] I ako te potjera ko jedan sahat, idi s njime dva.

Žalmy 34:12-18
[12] Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro?[13] Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prijevarne riječi.[14] Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mira i idi za njim.[15] Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši njegove na jauk njihov.[16] Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov.[17] Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svijeh nevolja njihovijeh.[18] Gospod je blizu onijeh koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865