A A A A A

Andělé a Démoni: [Belzebub]


Matouš 12:24
Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!"

Marek 3:22
Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů.

Matouš 10:25
Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí?

Matouš 12:27
A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.

Lukáš 11:15-19
[15] Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!"[16] Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe.[17] On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá.[18] Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem.[19] A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.

2 Královská 1:1-3
[1] Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli.[2] Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím."[3] Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu?

Lukáš 11:18
Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem.

Marek 3:20-30
[20] Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst.[21] Když se to dozvěděli jeho příbuzní, vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul.[22] Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů.[23] Zavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satana?[24] Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát.[25] Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát.[26] Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec.[27] Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům.[28] Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali.[29] Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem."[30] (Říkali totiž o něm, že má nečistého ducha.)

2 Královská 1:16
Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak už není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!"

1 Mojžíšova 1:1
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

Matouš 9:34
Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů."

Zjevení Janovo 21:20
pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst.

Jób 2:11
Když o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad ze Šuchu a Sofar z Naámy. Shodli se, že ho společně půjdou navštívit, aby ho politovali a potěšili.

2 Královská 1:6
"Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak už není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'"

Jan 1:1
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Lukáš 11:19
A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.

2 Mojžíšova 6:23
Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara.

Lukáš 3:1
Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lysaniáš tetrarchou Abilény,

1 Mojžíšova 10:10
Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár.

1 Mojžíšova 14:1
V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch, elamský král Kedor-laomer a král národů Tidal

5 Mojžíšova 14:5
jelen, gazela, daněk, kozorožec, kamzík, antilopa a muflon.

Rút 1:2
Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam.

Nehemjáš 1:1
Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v Súsách.

Ester 1:1
Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie až po Habeš.

1 Královská 1:2
Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál."

Zjevení Janovo 16:16
A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.

Izajáš 34:14
Setkají se tam příšery a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a najde odpočinutí.

Matouš 22:37
Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

Marek 3:1-6
[1] Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou.[2] Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat.[3] Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed."[4] Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli.[5] S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá.[6] Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili.

Marek 10:46-52
[46] Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův.[47] Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"[48] Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"[49] Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá tě!"[50] On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi.[51] Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, ať vidím!" odpověděl slepec.[52] Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.

Daniel 1:7
Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego.

Soudců 4:6
Ta poslala pro Baráka, syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor.

2 Královská 19:37
Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon.

Ezechiel 23:4
Starší se jmenovala Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba Jeruzalém.

Jeremjáš 1:1
Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín.

1 Mojžíšova 10:22
Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.

Ezdráš 4:7
Také za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky.

Matouš 10:3
Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš,

Skutky Apoštolské 2:9
Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kappadokie, Pontu a Asie,

3 Mojžíšova 11:5
Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý.

Kazatel 1:1
Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě.

2 Mojžíšova 30:34
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem

Jób 9:9
Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu.

Skutky Apoštolské 6:5
Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše (proselytu z Antiochie).

Zjevení Janovo 1:11
jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."

1 Královská 8:13
Já jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel už navěky!"

Marek 3:23
Zavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satana?

Jozue 24:15
Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic