A A A A A

Další: [Alkohol]


1 Petrův 4:3
Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě.

1 Timoteovi 5:23
Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.

Kazatel 9:7
Vzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil!

Efezským 5:18
Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem.

Přísloví 20:1
Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá, nezmoudří.

Přísloví 23:31
Do vína nezahleď se - jak rudé je, jak v poháru jen jiskří, jak hladce klouže do hrdla!

Římanům 13:13
Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti.

Přísloví 31:4-5
[4] Nenáleží, ó Lemueli, králům, nenáleží králům víno pít, vladařům pivo nesluší.[5] Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo všech soužených.

Žalmy 104:14-15
[14] Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl:[15] Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil.

1 Korintským 10:23-24
[23] "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím, ale ne všechno pomáhá.[24] Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.

Izajáš 62:8-9
[8] Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: Už nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; už nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal.[9] Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích.

Galatským 5:19-21
[19] Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost,[20] modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty,[21] závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.

1 Korintským 9:19-23
[19] Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal.[20] Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem).[21] Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu).[22] Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil.[23] A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl.

Římanům 14:15-21
[15] Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak už se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus![16] Ať se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle.[17] V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.[18] Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi.[19] Usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování.[20] Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka jídlem.[21] Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží.

Jan 2:3-11
[3] Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno."[4] "Ženo, co ode mě chceš?" odpověděl jí Ježíš. "Má chvíle ještě nepřišla."[5] Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne."[6] Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr.[7] Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je naplnili až po okraj,[8] řekl jim: "Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby." A tak to udělali.[9] Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha[10] a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce."[11] Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic