A A A A A

Misterije: [Stranci]


Kološanima 1:16
Sve na Nebu i na Zemlji stvoreno je njegovom snagom; vidljivo i nevidljivo, moćnici i gospodari, vladari i vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega.

Ponovljeni Zakon 4:19
Kad pogledaš u nebo i vidiš mnoštvo nebeskih tijela kao što su sunce, mjesec i zvijezde, neka te ne navedu da ih štuješ i da im služiš. Njih je Bog dao svim narodima pod nebom.

Ponovljeni Zakon 17:3
Možda će, protivno mojoj zapovijedi, služiti i štovati druge bogove, kao što neki štuju sunce, mjesec ili zvijezde na nebu.

Efežanima 2:19
Tako niste više stranci ni tuđinci, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božje obitelji.

Efežanima 6:12
Mi se ne borimo protiv ljudi, nego protiv vladara i vlasti, protiv sila tame; protiv zlih duhovnih sila u nebeskim prostorima.

Izlaska 12:49
Isti zakon vrijedi za rođenog Izraelca i za stranca koji živi s vama.«

Izlaska 22:21
Stranca ne smijete zlostavljati ni ugnjetavati jer ste i sami bili stranci u Egiptu.

Izlaska 23:9
Ne ugnjetavaj stranca jer i sam znaš kako mu je budući da ste bili stranci u Egiptu.

Jezekilja 1:4-7
[4] Vidio sam oluju kako dolazi sa sjevera. Tjeran olujnim vjetrom, približavao se velik oblak okružen svjetlošću. Iz njega su sijevale munje. Izgledalo je kao da usijani metal blista usred vatre.[5] U oblaku je bilo nešto što je izgledalo kao četiri živa bića, slična čovjeku.[6] Svako je biće imalo četiri lica i četvera krila,[7] ravne noge i stopala poput telećih papaka. Bića su bliještala kao glatka, sjajna bronca.

Postanka 1:26
Tada je Bog rekao: »Načinimo čovjeka kao sliku onoga što jesmo, da bude poput nas. Dat ćemo mu vlast nad ribama i pticama, nad svim životinjama i nad svom zemljom.«

Postanka 2:1
Tako su dovršeni nebo i zemlja i sve na njima.

Hebrejima 11:13
Svi su ti ljudi do svoje smrti živjeli u vjeri. Nisu primili ono što je Bog obećao svom narodu, ali su to vidjeli izdaleka i radovali se. I priznavali su sasvim otvoreno da su ovdje, na Zemlji, samo putnici i prolaznici.

Hebrejima 13:2
Ne zaboravite biti gostoljubivi, jer su neki tako ugostili anđele, a da nisu ni znali.

Izaija 13:5
BOG i oruđa njegove srdžbe stižu iz dalekih zemalja, s druge strane obzora, da unište cijelu zemlju.

Izaija 45:12
Ja sam onaj koji je načinio zemlju i na njoj stvorio čovjeka. Moje ruke su razapele nebesa i ja zapovijedam njihovoj vojsci zvijezda.

Izaija 60:8
Ljudi ti jure kao oblaci preko neba, kao golubovi kad žure svojim kućicama.

Levitski 24:22
Isti zakon vrijedi za stranca i za rođenog Izraelca. Jer, ja sam vaš BOG.«

Nehemija 9:6
Ti si, BOŽE, jedini BOG. Ti si stvorio nebo i najviša nebesa, sa svim njihovim mnoštvom . Stvorio si zemlju i sve što je na njoj. Stvorio si mora i sve što je u njima. Ti svemu daješ život. Štuje te nebesko mnoštvo.

Psalmi 97:6
Nebesa njegovu pravednost objavljuju i svi narodi gledaju mu slavu.

1 Petrova 2:11
Dragi prijatelji, vi ste kao stranci i došljaci na ovome svijetu. Zato vas molim, klonite se požuda svoga tijela, koje se bore protiv vaše duše.

Djela Apostolska 19:35
Gradski je službenik umirio gomilu i rekao: »Efežani! Postoji li itko na svijetu tko ne zna da je Efez čuvar hrama velike Artemide i njezinoga kipa koji je pao s neba?

Otkrivenje 12:12
Stoga, veselite se, nebesa, i vi koji živite na njima! Teško vama, Zemljo i more, jer je đavao sišao na vas! On je pun gnjeva jer zna da mu je preostalo malo vremena.«

Otkrivenje 13:1
Tada sam vidio neku Zvijer kako izlazi iz mora. Imala je deset rogova i sedam glava. Na njezinim rogovima nalazilo se deset kruna, a na njezinim glavama bogohulna imena.

Amos 9:2-3
[2] Ako rupu do Podzemlja prokopaju, moja ruka će ih odande izvući. Ako se gore na nebesa popnu, i otamo ću ih dolje odvući.[3] Ako se na vrh planine Karmel sakriju, naći ću ih ondje i sve pohvatati. Ako se preda mnom na dno mora pritaje, zapovjedit ću morskoj zmiji pa će ih ugristi.

Levitski 19:33-34
[33] Ne ugnjetavajte strance koji žive s vama u vašoj zemlji.[34] Postupajte prema njima kao da su rođeni Izraelci. Volite ih kao same sebe jer ste i vi bili stranci u Egiptu. Ja sam vaš BOG.

Otkrivenje 9:7-11
[7] Skakavci su izgledali kao konji spremni za bitku. Na glavama su imali nešto kao zlatne krune, a lica su im bila poput ljudskih.[8] Imali su kosu poput ženske kose, a zubi su im bili kao lavlji.[9] Prsa su im bila kao željezni oklopi. Zvuk je njihovih krila bio poput zvuka brojnih konja i bojnih kola što jure u bitku.[10] Imali su repove sa žalcima kao škorpioni. U njihovim repovima nalazila se moć da pet mjeseci nanose ljudima bol.[11] Skakavci su imali svoga kralja. Kralj im je bio anđeo bezdana, a njegovo je ime na hebrejskom Abadon , a na grčkom Apolion .

Postanka 6:1-22
[1] Kako su se ljudi počeli množiti i naseljavati zemlju, rađale su im se kćeri.[2] Božji su sinovi primijetili ljepotu ljudskih kćeri pa ih odabirali i uzimali sebi za žene.[3] Tada je BOG rekao: »Moj duh, koji čovjeku daje život, neće u njemu ostati zauvijek jer je samo smrtnik. Neka živi još stotinu i dvadeset godina.«[4] U to vrijeme, a i kasnije, na zemlji su živjeli divovi jer su Božji sinovi spavali s ljudskim kćerima i one su im rađale djecu. Bili su to junaci, iz davnina poznati ratnici.[5] BOG je vidio koliko je velika čovjekova pokvarenost na zemlji — da su sve misli što dolaze iz njegovog srca stalno usmjerene na zlo.[6] Ražalostilo se BOŽJE srce te je požalio što je stvorio čovjeka na zemlji.[7] Zato je BOG rekao: »Izbrisat ću sa zemlje ljudski rod koji sam stvorio. Uništit ću i velike životinje, male životinje što gmižu po zemlji i ptice. Požalio sam što sam ih stvorio.«[8] Međutim, BOG je bio zadovoljan čovjekom po imenu Noa.[9] Ovo je pripovijest o Noi: Noa je bio pravedan, čovjek besprijekornog ponašanja u svome naraštaju. Živio je u bliskom odnosu s Bogom.[10] Imao je trojicu sinova: Šema, Hama i Jafeta.[11] Zemlja se pred Bogom iskvarila i bila je puna nasilja.[12] Bog je vidio da je iskvarena jer su svi ljudi na zemlji živjeli iskvareno.[13] Rekao je Noi: »Odlučio sam stati na kraj svim ljudima jer se zbog njih zemlja ispunila nasiljem. Evo, uništit ću ih — izbrisati sa zemlje.[14] Zato, sagradi sebi arku od smolastog drveta . U njoj napravi odjeljke, a izvana i iznutra premaži je smolom.[15] Ovako je sagradi: neka bude sto pedeset metara duga, dvadeset i pet metara široka i petnaest metara visoka.[16] Napravi krov na arci tako da ostaviš pola metra prostora ispod vrha. Na jednoj strani načini vrata, a unutar arke napravi donju, srednju i gornju razinu.[17] A ja ću pustiti poplavne vode na zemlju da unište sve što diše. Sve što je na zemlji, umrijet će.[18] No s tobom ću sklopiti svoj savez. Ući ćeš u arku sa svojom ženom, sinovima i njihovim ženama.[19] U arku uvedi po dvoje od svih živih bića, mužjaka i ženku, pa će s tobom preživjeti.[20] Neka uđe i par od svake vrste ptica, od svake vrste velikih i malih životinja, da se održe na životu.[21] Također, uzmi sve vrste hrane za jelo i uskladišti je u arci, da služi za prehranu i tebi i njima.«[22] I Noa je upravo tako napravio. Učinio je sve što mu je Bog zapovjedio.

Jezekilja 1:1-28
[1] Na peti dan četvrtog mjeseca, u tridesetoj godini, otvorila su se nebesa preda mnom i ugledao sam viziju od Boga. Živio sam tada među prognanicima, na kanalu Kebar .[2] Bilo je to u petoj godini progonstva judejskoga kralja Jojakina.[3] (Svećenik Ezekiel, Buzijev sin, primio je ovu poruku od BOGA. Bio je na kanalu Kebar u Babiloniji, a BOŽJA je sila bila na njemu.)[4] Vidio sam oluju kako dolazi sa sjevera. Tjeran olujnim vjetrom, približavao se velik oblak okružen svjetlošću. Iz njega su sijevale munje. Izgledalo je kao da usijani metal blista usred vatre.[5] U oblaku je bilo nešto što je izgledalo kao četiri živa bića, slična čovjeku.[6] Svako je biće imalo četiri lica i četvera krila,[7] ravne noge i stopala poput telećih papaka. Bića su bliještala kao glatka, sjajna bronca.[8] Pod krilima su im bile ljudske ruke. Svako od četiri bića imalo je četiri lica i četvera krila.[9] Vrhovi krila su im se dodirivali jer su bila jedno pokraj drugoga. Kretala su se ravno naprijed, bez promjene smjera.[10] Svako je biće imalo četiri lica. Sprijeda im je bilo lice čovjeka, s desne strane lice lava, s lijeve strane lice bika, a straga lice orla.[11] Svako je biće imalo dvoja krila raširena uvis. Njima su se bića međusobno dodirivala. Drugim parom svojih krila, pokrivala su svoja tijela.[12] Kretala su se ravno naprijed. Išla su kamo ih je vodio duh i nisu skretala s puta.[13] Izgledalo je kao da je među njima užareni ugljen u plamenu, kao da se plamteće buktinje kreću među njima. Iz svjetlosti sjajne vatre sijevale su munje.[14] Bića su jurila naprijed-natrag kao bljeskovi munje.[15] Dok sam ih tako gledao, uočio sam četiri kotača koja su dodirivala zemlju. Pored svakog bića bio je po jedan kotač.[16] Sva su četiri kotača bila jednaka. Izgledalo je kao da su od prozirnoga svjetlucavog dragog kamena te kao da je u svakom kotaču još jedan kotač.[17] Kotači su se mogli kretati s bićima na sve strane, ali pritom nisu skretali.[18] Konstrukcija je kotača bila visoka i zastrašujuća, a svuda po njoj, na sva četiri kotača, sve je bilo prekriveno očima.[19] Kotači su se kretali zajedno s bićima. Kad su se bića podigla od zemlje, podigli su se i kotači.[20] Bića su išla kamo ih je vodio duh, a kotači su se kretali za njima. Duh je živih bića bio u kotačima.[21] Kad su se bića kretala, kretali su se i kotači. Kad su bića stala, stali su i kotači. Kad su se bića podigla od zemlje, s njima su se podigli i kotači. Jer, duh je živih bića bio u kotačima.[22] Nad glavama bića prostiralo se nešto kao svod kupole. Svjetlucao je kao čisti kristal.[23] Pod svodom su bića širila svoja krila jedno prema drugome. Drugim parom krila, pokrivala su svoja tijela.[24] Kad su se bića kretala, šum njihovih krila čuo se kao huk jakog vodopada, kao grmljavina glasa Svemoćnog Boga, kao vika velike vojske. Kad su bića mirovala, spustila bi svoja krila.[25] Tada se začuo snažan zvuk, koji je dolazio iz visine, iznad svoda koji se širio nad njihovim glavama. Bića su se zaustavila i spustila svoja krila.[26] Iznad svoda nad njima vidio sam nešto što je izgledalo kao prijestolje od modroga dragog kamena. Činilo se kao da na tome prijestolju sjedi netko nalik čovjeku.[27] Ono što se činilo kao gornji dio tijela, svijetlilo je kao usijani metal okružen vatrom, dok je ono što se činilo kao donji dio tijela, bilo kao čisti plamen. Svuda oko njega širila se blistava svjetlost.[28] Svjetlost je izgledala kao duga koja blista usred kišnih oblaka. To je blistala BOŽJA slava. Kad sam je ugledao, poklonio sam se licem do zemlje. Začuo sam glas koji mi je govorio.

Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International